Treść obwieszczenia, które ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w dniu 21 stycznia 2022 roku

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Mateusz Jakóbiak w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Damian Świątek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EURO-SPAW DAMIAN ŚWIĄTEK, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 15 stycznia 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Damian Świątek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EURO-SPAW DAMIAN ŚWIĄTEK;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 89012704014;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Żnin;
  4. adres dłużnika to: ul. Wilczkowska 8, 88-400 Żnin;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Żnin;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).