W obliczu niepewnych czasów gospodarczych każda firma może znaleźć się w sytuacji kryzysu finansowego. Bankructwo – często postrzegane jako koniec firmy – to sytuacja, z którą po prostu trzeba się liczyć, prowadząc własny biznes. Gdy zarządzanie, planowanie zawiodą, a podjęte przy tym zostaną złe decyzje biznesowe – firma może zbankrutować. Jednak bankructwo firmy nie jest nieuniknione, a w tym artykule dowiesz się jak go uniknąć.

Bankructwo firmy – najczęstsze przyczyny

Zrozumienie przyczyn potencjalnego upadku finansowego przedsiębiorstwa i wczesne rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych to pierwszy krok do uniknięcia katastrofy.
Najczęstsze przyczyny bankructwa firmy można podzielić na dwie główne kategorie: czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne.
Czynniki zewnętrzne to takie, które nie są zależne od firmy, a nad którymi nie ma ona kontroli. Do najczęstszych czynników zewnętrznych przyczyniających się do bankructwa firm należą:

 • Zmiany gospodarcze, takie jak kryzys gospodarczy, recesja, wzrost inflacji lub spadek popytu na produkty, lub usługi oferowane przez firmę;
 • Zmiany regulacyjne, które mogą utrudnić lub uniemożliwić firmie prowadzenie działalności;
 • Zmiany technologiczne, które mogą sprawić, że produkty lub usługi oferowane przez firmę staną się przestarzałe, lub niepotrzebne.

Czynniki wewnętrzne to takie, które są zależne od firmy i nad którymi ma ona kontrolę. Do najczęstszych czynników wewnętrznych przyczyniających się do bankructwa firm należą:

 • Złe zarządzanie, które może obejmować nieumiejętne planowanie, kontrolę kosztów, marketing lub sprzedaż;
 • Brak strategii rozwoju, który może sprawić, że firma nie będzie w stanie dostosować się do zmian w otoczeniu gospodarczym;
 • Nieefektywność operacyjna, która może wynikać z nieprawidłowego doboru procesów, technologii lub pracowników;
 • Problemy finansowe, takie jak niemożność spłacenia zobowiązań lub brak płynności finansowej.

Jak uratować firmę przed bankructwem?

W obliczu trudności finansowych w firmie kluczowym zadaniem dla przedsiębiorstw jest znalezienie skutecznych strategii, które pozwolą uniknąć bankructwa. Proces ten wymaga nie tylko głębokiego zrozumienia przyczyn kryzysu, ale również szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Aby uniknąć bankructwa w firmie, istotne jest zastosowanie się do kilku kluczowych zasad.

Co zatem warto zrobić?

 • Wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne — gdy pojawia się ryzyko niewypłacalności, należy rozważyć postępowanie restrukturyzacyjne. Jest to skuteczny sposób na uniknięcie upadłości, korzystny zarówno dla dłużnika, jak i wierzycieli;
 • Prowadzić odpowiednią politykę zatrudnienia — unikaj przerostu zatrudnienia, który może utrudnić generowanie zysków. Jednakże zbyt szybka redukcja etatów może negatywnie wpłynąć na działalność firmy;
 • Optymalizować podatki — wykorzystaj wszystkie legalne możliwości zmniejszenia wysokości płaconych podatków. Optymalizacja podatkowa może znacząco poprawić finanse firmy;
 • Egzekwować należności na bieżąco — płynność finansowa jest kluczowa dla zdrowia finansowego firmy. Upewnij się, że wszystkie należności są ściągane terminowo;
 • Rozsądnie korzystać z finansowania bankowego — należy uważać na różnicę między bezpiecznym kredytem a spiralą zadłużenia. Zrównoważone wykorzystanie kredytów może wspierać rozwój, ale nadmierne zadłużenie jest ryzykowne;
 • Tworzyć zabezpieczenie finansowe — odpowiednie rezerwy finansowe są niezbędne, aby przetrwać czas kryzysu i zapewnić terminowe płatności;
 • Dbać o rozwój działalności — kluczowe jest ciągłe pozyskiwanie nowych klientów i rozszerzanie działalności. Inwestycje w rozwój mogą przynieść długoterminowe korzyści;
 • Znaleźć inwestorów — pozyskanie inwestorów może być skutecznym sposobem na poprawę sytuacji finansowej firmy. Świeże kapitały mogą wspierać rozwój i stabilizację finansową.

Stosując te strategie, firma może nie tylko uniknąć bankructwa, ale także osiągnąć stabilność finansową i wzrost. Ważne jest, aby regularnie oceniać i dostosowywać te strategie w zależności od zmieniających się warunków rynkowych i wewnętrznych potrzeb firmy.

Bankructwo a restrukturyzacja firmy

Postępowanie restrukturyzacyjne to szansa na uratowanie firmy. Należy podkreślić, że restrukturyzacja jest korzystnym rozwiązaniem dla obu stron postępowania. Czyli nie tylko dla bankrutującej firmy (dłużnika), ale także dla jej wierzycieli. Pozwala na uratowanie firmy i zapewnienie zaspokojenia wierzytelności.

Dla przedsiębiorcy restrukturyzacja oznacza możliwość zawarcia układu z wierzycielami, który może obejmować:

 • rozłożenie spłaty zaległości na raty,
 • wydłużenie terminu spłaty,
 • redukcję wysokości zobowiązań,
 • ochronę przed postępowaniem egzekucyjnym,
 • możliwość wprowadzenia zmian w firmie, które mogą poprawić jej sytuację finansową.

Z kolei dla wierzycieli restrukturyzacja oznacza:

 • możliwość uzyskania zaspokojenia swoich wierzytelności,
 • możliwość wpływu na kształt układu,
 • ochronę przed ryzykiem utraty całości wierzytelności w przypadku ogłoszenia upadłości firmy.

Co Ci da restrukturyzacja w obliczu bankructwa Twojej firmy?

Bardzo dużo! A przede wszystkim:

 • Systemowe dążenie do uratowania przedsiębiorstwa dłużnika – co oznacza, że postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu przede wszystkim uratowanie firmy przed upadłością. Wierzyciele, którzy zgadzają się na zawarcie układu, mają pewność, że firma będzie kontynuować działalność i będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania.
 • Ochronę przed postępowaniem egzekucyjnym to kolejna ważna korzyść z postępowania restrukturyzacyjnego. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza zawieszenie trwających egzekucji komorniczych i zakaz wszczynania nowych. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu działalności i poprawie sytuacji finansowej firmy;
 • Objęcie postępowaniem restrukturyzacyjnym właściwie wszystkich wierzycieli zadłużonego przedsiębiorcy oznacza, że wierzyciele mają możliwość wspólnego dochodzenia swoich praw. Wierzyciele mogą mieć wpływ na kształt układu i mają pewność, że wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni w ramach układu.

Postępowanie restrukturyzacyjne to szansa na uratowanie firmy, której grozi bankructwo.

Co możesz zrobić jako przedsiębiorca, aby nie zbankrutować?

Wskazane wyżej rozwiązania pokazują, że sposobów na uniknięcie bankructwa firmy jest wiele. Najważniejsze jest to, aby w obliczu kryzysu finansowego działać szybko i podejmować przemyślane decyzje. Niezwykle wartościowa byłaby tutaj konsultacja z doradcą restrukturyzacyjnym. Aby uniknąć bankructwa, kluczowe jest jednak nie tylko rozpoznanie możliwości restrukturyzacji zgodnie z prawem, ale także elastyczne podejście do zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie. Wszystko tak naprawdę zależy od specyfiki firmy i jej aktualnej sytuacji. Ostatecznie, sukces w uniknięciu bankructwa często leży w umiejętności dostosowania strategii biznesowej do zmieniających się warunków rynkowych i skutecznym zarządzaniu zarówno zasobami finansowymi, jak i ludzkimi.