W obliczu kryzysu finansowego każda firma staje przed trudnym wyborem. W końcu decyzje podjęte w tym momencie mogą zadecydować o jej dalszym istnieniu. Jednym z rozwiązań, które często rozważają przedsiębiorstwa, jest restrukturyzacja. Ale czy każda firma w kryzysie finansowym powinna przeprowadzić restrukturyzację (czyli taką swojego rodzaju „naprawdę”)? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując różne aspekty restrukturyzacji.

Czym jest kryzys finansowy w firmie?

Kryzys finansowy w firmie to sytuacja, w której przedsiębiorstwo nie jest w stanie sprostać swoim zobowiązaniom finansowym. Przyczyn powstania takiej sytuacji może być wiele, ale do najczęstszych z nich należą:

  • spadek sprzedaży,
  • wzrost kosztów,
  • niewłaściwe zarządzanie firmą,
  • zmiany w otoczeniu rynkowym. 

W takiej sytuacji firma musi podjąć niezwłoczne zdecydowane działania, aby uniknąć bankructwa.

Definicja i cel restrukturyzacji

Restrukturyzacja to kompleksowy proces wprowadzenia różnych zmian w firmie w celu poprawy jej efektywności i przywrócenia zdolności do generowania zysków. 

Jak stanowi art. 3 ustawy — Prawo restrukturyzacyjne, celem restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji poprzez zawarcie układu z wierzycielami lub, w przypadku postępowania sanacyjnego, poprzez wdrożenie działań naprawczych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wierzycieli. Oznacza to, że proces restrukturyzacyjny ma na celu zapobieżenie bankructwu dłużnika poprzez poprawę jego sytuacji finansowej, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i interesów wierzycieli.

Celem restrukturyzacji jest więc przede wszystkim stabilizacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie go do dalszego rozwoju. Proces ten może obejmować redukcję kosztów, restrukturyzację zadłużenia, zmianę strategii biznesowej, a także reorganizację struktury zarządzania.

Czy restrukturyzacja jest konieczna dla każdej firmy w kryzysie finansowym?

Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Nie można także wskazać jednej odpowiedzi, która będzie uniwersalna dla każdego przedsiębiorstwa. Mogę jednak wskazać, co należy zrobić, aby móc samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, „czy moja firma wymaga restrukturyzacji?”

Analiza sytuacji finansowej firmy

Pierwszym krokiem w ocenie konieczności restrukturyzacji jest dokładna analiza sytuacji finansowej firmy. Warto przeprowadzić audyt finansowy, czy analizę SWOT (pisaliśmy o niej TUTAJ),  które pozwolą zidentyfikować główne przyczyny kryzysu oraz określić, jakie działania mogą przynieść oczekiwane rezultaty, a także wskazać m.in. mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Nie każda firma w kryzysie wymaga restrukturyzacji – czasami wystarczą mniejsze zmiany, takie jak optymalizacja kosztów czy poprawa procesów wewnętrznych.

Alternatywne rozwiązania

Przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji warto rozważyć inne dostępne opcje. Możliwe jest, że alternatywne działania, takie jak negocjacje z wierzycielami, poszukiwanie dodatkowego finansowania, czy wprowadzenie nowych produktów lub usług, mogą przynieść oczekiwane rezultaty bez konieczności przeprowadzania skomplikowanego procesu restrukturyzacji.

Jakie są etapy restrukturyzacji?

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa rozpoczyna się od dokładnej oceny jego sytuacji finansowej. Na tym etapie przeprowadza się analizę aktywów i pasywów, zadłużenia oraz przepływów pieniężnych, a także innych kluczowych aspektów finansowych. Celem jest zidentyfikowanie źródeł problemów finansowych oraz określenie zakresu niezbędnych działań restrukturyzacyjnych.

Następnie, wiele firm decyduje się na zatrudnienie doradcy restrukturyzacyjnego, który wspiera opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji. Doradca ten odgrywa również kluczową rolę w ramach procedur prawnych, takich jak Postępowanie o Zatwierdzenie Układu (PZU). Jeśli potrzebujesz pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, skontaktuj się z nami.

Na podstawie oceny sytuacji finansowej przygotowywany jest szczegółowy plan restrukturyzacji. Plan ten określa konkretne działania mające na celu poprawę płynności finansowej firmy oraz spłatę jej zobowiązań. Może obejmować takie kroki jak redukcja kosztów, restrukturyzacja zadłużenia, sprzedaż aktywów czy inne działania naprawcze.

Kluczowym elementem procesu restrukturyzacji jest komunikacja z wierzycielami. Ważne jest uzyskanie ich wsparcia dla proponowanego planu. Negocjacje mogą dotyczyć warunków spłaty długów, zawarcia układu z wierzycielami lub innych form porozumienia.

Po akceptacji planu restrukturyzacji przez wszystkie zaangażowane strony przystępuje się do wdrażania konkretnych działań zgodnie z ustalonym harmonogramem. Mogą to być zmiany w zarządzaniu firmą, redukcja kosztów, restrukturyzacja długu czy sprzedaż aktywów.

Proces restrukturyzacji wymaga bieżącego monitorowania postępów, aby upewnić się, że działania są realizowane zgodnie z założeniami. W przypadku pojawienia się trudności lub zmian w sytuacji finansowej firmy może być konieczne wprowadzenie korekt do planu restrukturyzacji.

Restrukturyzacja kończy się, gdy firma osiągnie stabilność finansową i spłaci swoje zobowiązania zgodnie z planem. Może to wiązać się z formalnym zatwierdzeniem układu przez sąd lub zakończeniem innych procedur prawnych.

Wnioski i rekomendacje

Kiedy warto zdecydować się na restrukturyzację?

Restrukturyzacja jest wskazana w sytuacjach, gdy firma znajduje się w poważnym kryzysie finansowym i inne działania naprawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Warto rozważyć restrukturyzację, gdy istnieje realna szansa na poprawę sytuacji finansowej firmy oraz gdy zarząd jest gotów podjąć trudne decyzje i przeprowadzić kompleksowe zmiany.

Jakie działania podjąć przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji?

Przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji warto przeprowadzić dokładną analizę sytuacji finansowej firmy oraz rozważyć alternatywne rozwiązania. Warto również skonsultować się z doradcą restrukturyzacyjnym, który może pomóc w opracowaniu skutecznego planu działania. Bardzo ważne jest, aby decyzja o restrukturyzacji była dobrze przemyślana i oparta na rzetelnych danych.

Podsumowując…

Chyba żaden przedsiębiorca nie chce, aby jego firma znalazła się w stanie niewypłacalności, czy nawet, aby spotkał ją drobny kryzys finansowy. Jeśli jednak już tak się zdarzy, bez wątpienia warto rozważyć restrukturyzację jako jeden ze sposobów na poprawę sytuacji finansowej firmy. 

Restrukturyzacja to skomplikowany i wymagający proces, który może przynieść firmie wiele korzyści, ale wiąże się również z ryzykiem i kosztami. Należy jednak każda firma w kryzysie finansowym, musi przeprowadzać restrukturyzację – czasami wystarczą mniejsze zmiany i działania naprawcze. Ważne w tym wszystkim jest to, aby decyzja o restrukturyzacji była oparta na dokładnej analizie sytuacji finansowej firmy i dobrze przemyślanym planie działania.

Jeśli masz wątpliwości czy Twoja firma potrzebuje restrukturyzacji — zapraszam do kontaktu!