Kryzys finansowy może zdarzyć się każdemu. Złe decyzje biznesowe i nierozsądne zarządzanie swoimi finansami, a czasem także niespodziewane okoliczności życiowe, takie jak utrata pracy, czy inne nieprzewidziane wydatki, mogą doprowadzić do poważnych problemów finansowych. Dług zaczyna narastać, a wraz z nim pojawia się stres i poczucie bezradności. Szczególnie gdy egzekucja komornicza zaczyna być nie tylko obawą, a realnym do ziszczenia się scenariuszem. Taka sytuacja często odbierana jest jako początek „końca” w kontekście stabilności finansowej. Nie oznacza to jednak, że tak musi być. Istnieją sposoby, aby proces egzekucji komorniczej wstrzymać. W dzisiejszym artykule właśnie przyjrzymy się bliżej egzekucji komorniczej. Na czym polega i jakie konsekwencje niesie za sobą. Co więcej, skupimy się na dostępnych metodach, które pomogą wstrzymać ten proces, dając szansę na uregulowanie spraw finansowych oraz odzyskanie spokoju i stabilizacji.

Czym jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza stanowi finalny krok w procesie odzyskiwania zaległych należności. Jest przeprowadzana przez komornika sądowego, pełniącego rolę funkcjonariusza publicznego, z działaniami mocno określonymi przez prawo. Proces ten opiera się na wykorzystaniu środków przymusu określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Prowadzą one niejako do „zmuszenia” dłużnika do wywiązania się ze zobowiązań wobec wierzyciela. W praktyce często egzekucja komornicza sprowadza się do zajęcia majątku ruchomego lub nieruchomego dłużnika, aby pokryć wartość jego długów.

Egzekucja komornicza – jak ją wstrzymać?

Kiedy rozpoczyna się działanie komornika, jednym z najbardziej palących pytań, które pojawia się w umysłach zadłużonych, jest: „Jak mogę wstrzymać egzekucję komorniczą?” Kluczowe jest, aby to pytanie pojawiło się jak najwcześniej, ponieważ daje to większą przestrzeń do działania. Przede wszystkim istotne jest zrozumienie, że cały proces egzekucyjny odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Zarówno komornik, jak i obie strony zaangażowane w proces — dłużnik i wierzyciel — muszą działać ściśle w ramach wytycznych określonych przez te przepisy.
Istnieją konkretne kroki, które mogą prowadzić do wstrzymania egzekucji komorniczej. Należą do nich:

 • Całkowite uregulowanie zaległych płatności — jeśli dłużnik jest w stanie spłacić całość swojego długu, to naturalnie egzekucja zostaje zatrzymana, ponieważ podstawowa przyczyna jej wszczęcia zostaje wyeliminowana;
 • Porozumienie między dłużnikiem a wierzycielem — negocjacje mogą prowadzić do zawarcia ugody między dłużnikiem a wierzycielem. Może to obejmować plan spłaty, umorzenie części długu, lub inne warunki, które obie strony uznają za akceptowalne, eliminując potrzebę dalszej egzekucji;
 • Zawieszenie egzekucji — w pewnych okolicznościach, zgodnie z przepisami prawa, dłużnik może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy dłużnik znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub finansowej;
 • Umorzenie egzekucji — w niektórych przypadkach, postępowanie egzekucyjne można umorzyć, co oznacza jego zakończenie bez dalszego działania. Jest to możliwe, na przykład, gdy okazuje się, że dłużnik nie posiada majątku, który mógłby zostać zajęty, lub z innych przyczyn określonych w Kodeksie.

Każda z tych ścieżek wymaga jednak świadomości prawnej i często zasięgnięcia profesjonalnej porady. Chodzi o to, by upewnić się, że wszelkie podjęte kroki są zgodne z obowiązującym prawem i mają największe szanse na powodzenie.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego – kiedy jest możliwe?

Do zatrzymania egzekucji komorniczej może dojść na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez zawieszenie całego postępowania egzekucyjnego. Po drugie, poprzez jego umorzenie.
Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucja zostaje zawieszona na wniosek wierzyciela. Z kolei, do jej zawieszenia na wniosek dłużnika może dojść, gdy:

 • Sąd zdecydował o zawieszeniu natychmiastowej wykonalności tytułu lub postanowił wstrzymać egzekucję, lub też gdy dłużnik przedstawił odpowiednie zabezpieczenie (konieczne według orzeczenia sądowego) zwalniające go od egzekucji;
 • Dłużnik jest w stanie udowodnić, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty doręczono pod błędny adres. Czyli inny niż adres zamieszkania dłużnika, który ustalono w trakcie postępowania egzekucyjnego.
 • Wniesiono skargę na czynność komornika lub złożono zażalenie na postanowienie sądu, w którym dłużnik wyraźnie domaga się zawieszenia egzekucji. W tej sytuacji sąd może wymagać od dłużnika złożenia zabezpieczenia.

W sytuacjach, gdzie zawieszenie egzekucji odbywa się niezależnie od stanowiska wierzyciela, wniosek o zaprzestanie działań egzekucyjnych kieruje się prosto do komornika.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – kiedy jest możliwe?

Wyżej wspomnieliśmy o sytuacjach, w których egzekucję komorniczą można zawiesić. A kiedy może dojść do jej umorzenia?
Wtedy gdy:

 • Egzekucja wykracza poza kompetencje władzy sądowniczej;
 • Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik nie posiadają zdolności do uczestnictwa w postępowaniu sądowym, lub też prowadzenie egzekucji jest niezgodne z prawem ze względu na przedmiot egzekucji, lub specyfikę osoby dłużnika;
 • Staje się jasne, że potencjalne korzyści finansowe wynikające z egzekucji nie przekroczą związanych z nią kosztów;
 • Wierzyciel nie podjął żadnych kroków koniecznych do kontynuacji postępowania przez okres sześciu miesięcy lub nie złożył wniosku o wznowienie postępowania, które zawieszono;
 • Tytuł wykonawczy pozbawiono mocy w wyniku prawomocnego wyroku, decyzję stanowiącą podstawę klauzuli wykonalności uchylono lub straciła moc;
 • Egzekucję wszczęto wobec osoby, która nie jest dłużnikiem zgodnie z klauzulą wykonalności, i która złożyła sprzeciw wobec prowadzenia egzekucji. Lub gdy dalsze działania egzekucyjne są w jawnej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego z innych względów.

Podsumowując…

Egzekucja komornicza jest procesem, który może być bardzo stresujący. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że istnieją legalne metody na jej wstrzymanie, a nawet umorzenie.
Najważniejsze, to podjąć działania szybko i skorzystać z usług profesjonalisty. Zaproponuje on najlepsze rozwiązania dostosowane do Twojej sytuacji finansowej oraz wesprze Cię na każdym etapie procesu.