Podpisujesz umowę z nowym kontrahentem? Mam nadzieję, że nie pomijasz kroku weryfikacji drugiej strony umowy? Jeśli tak — być może zdarzyło Ci się zobaczyć obok dotychczasowej firmy (nazwy) kontrahenta dopisek „w restrukturyzacji”. Czy wiesz, co dokładnie oznacza firma w restrukturyzacji, dlaczego i kiedy taki zwrot powinien się znaleźć obok nazwy „firmy”? Wyjaśniam poniżej.

Firma w restrukturyzacji

Być może zastanawiasz się, dlaczego słowo „firma” umieszczam w cudzysłowie. Otóż, choć większość z nas mówiąc firma, ma na myśli przedsiębiorstwo, to w prawie zwrot ten oznacza coś innego. Otóż w języku prawniczym jest to po prostu nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Stanowi o tym wprost Art. 43(5) § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

Czym jest restrukturyzacja?

Procedura restrukturyzacyjna jest procesem przeznaczonym dla przedsiębiorstw. Mogą z niej skorzystać nie tylko przedsiębiorcy borykający się z niewypłacalnością, ale również CI, które stoją przed ryzykiem bankructwa w niedalekiej przyszłości. Jest istotne, by nie odkładać decyzji o przystąpieniu do restrukturyzacji na ostatnią chwilę, ale podjąć działania, gdy kondycja finansowa firmy jeszcze nie osiągnęła punktu krytycznego. Podjęta w porę decyzja o restrukturyzacji znacznie zwiększa możliwości przywrócenia stabilności finansowej firmy.

Restrukturyzacja to proces, który ma na celu przywrócenie zdolności finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa poprzez zmianę jego struktury organizacyjnej, finansowej lub prawnej. Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości i zabezpieczenie przyszłości firmy poprzez wprowadzenie zmian, które pozwolą na poprawę jej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Proces ten może obejmować renegocjację długów, sprzedaż majątku, zmiany w zarządzaniu, redukcję kosztów, a także przemodelowanie modelu biznesowego.

Firma w restrukturyzacji — kiedy trzeba zastosować taki dopisek?

Termin „w restrukturyzacji” stosuje się w odniesieniu do firm, które przeszły przez formalne postępowanie otwarte przez sąd w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym, od momentu wydania przez sąd postanowienia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, przedsiębiorstwo kontynuuje działalność pod swoją dotychczasową nazwą, jednakże z dodatkiem „w restrukturyzacji”. Takie oznaczenie ma na celu poinformowanie potencjalnych i obecnych partnerów biznesowych o trwającym procesie restrukturyzacji, co z kolei ma wpływ na transparentność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Jest to ważny sygnał dla kontrahentów, że przedsiębiorstwo poddaje się procesowi naprawczemu, mającemu na celu ustabilizowanie jego sytuacji finansowej.

Warto jednak pamiętać, że dodanie dopisku „w restrukturyzacji” nie zwalnia przedsiębiorstw z obowiązku informowania o swojej sytuacji za pomocą innych wymaganych prawem ogłoszeń czy obwieszczeń. Oznacza to, że przedsiębiorca musi nadal stosować się do innych przepisów prawa dotyczących publikacji i ogłoszeń, mających na celu zapewnienie pełnej przejrzystości procesu restrukturyzacyjnego. Dopisek ten pełni wyłącznie funkcję informacyjną, dodatkowo zabezpieczając interesy uczestników rynku.

Po co dodaje się „w restrukturyzacji”?

Dodanie frazy „w restrukturyzacji” do nazwy przedsiębiorstwa ma na celu wskazanie, że firma podlega procesowi restrukturyzacji, lecz nie pociąga za sobą zmiany oficjalnej nazwy firmy w rejestrach, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Innymi słowy, po wydaniu przez sąd decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji, przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do przeprowadzenia formalnej zmiany nazwy w dokumentach rejestracyjnych.

Ten dodatek nie tylko informuje o statusie prawny firmy, ale również jest zgodnie z prawem wpisywany do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie rejestrowane są jednoosobowe działalności gospodarcze.

To zastrzeżenie ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia przejrzystość i umożliwia zainteresowanym stronom weryfikację statusu prawno-finansowego przedsiębiorstwa, zachowując przy tym ciągłość i rozpoznawalność jego dotychczasowej nazwy.

Gdzie powinien znajdować się dopisek „w restrukturyzacji”?

Dodatek „w restrukturyzacji” należy dodać do nazwy firmy w następujących miejscach:

  • Na rachunkach i fakturach;
  • W ofertach handlowych;
  • Na stronie internetowej i w innych materiałach promocyjnych.

To określenie powinno być używane przez cały czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego, aż do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu zatwierdzającego układ. Po tym momencie informacja o restrukturyzacji może zostać usunięta z nazwy firmy.

Podsumowując…

Podsumowując, fraza „w restrukturyzacji” obok nazwy firmy sygnalizuje, że przedsiębiorstwo przechodzi formalny proces restrukturyzacji, który ma na celu uniknięcie bankructwa i przywrócenie jego stabilności finansowej. Prawo restrukturyzacyjne wymaga tego dodatku i należy go umieścić w widocznych miejscach. Takich jak rachunki, oferty handlowe, strona internetowa oraz inne materiały promocyjne. Proces restrukturyzacji obejmuje szereg działań naprawczych, w tym renegocjację długów, sprzedaż majątku, zmiany w zarządzaniu i redukcję kosztów. Dodanie dopisku „w restrukturyzacji” ma na celu zapewnienie przejrzystości i ochronę interesów zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego partnerów biznesowych, nie pociąga za sobą jednak zmiany oficjalnej nazwy firmy w rejestrach. Informacja ta jest kluczowa dla utrzymania transparentności oraz umożliwia zainteresowanym stronom weryfikację statusu prawnego i finansowego przedsiębiorstwa.