W sytuacji kryzysu finansowego w firmie ważne jest szybkie działanie, aby zapobiec bankructwu. Jednym ze sposobów, który może pomóc przedsiębiorstwom w takich sytuacjach, jest postępowanie restrukturyzacyjne. A w dzisiejszym wpisie, skupimy się na jednym z 4 dostępnych, czyli postępowaniu układowym. Postępowaniu, którego celem jest zapobiegnięcie upadłości firmy poprzez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Przedsiębiorcy, chcący złożyć wniosek otwarcie postępowania układowego powinni wiedzieć, że aby postępowanie układowe mogło być prowadzone, suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem musi przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W dzisiejszym wpisie skupimy się na samym początku tytułowego postępowania, czyli kroku, który formalnie je rozpoczyna. Mowa oczywiście o wniosku o otwarcie postępowania układowego. Zapraszam do lektury.

Kto może złożyć wniosek o otwarcie postępowania układowego?

Wniosek o otwarcie postępowania układowego, jeśli przedsiębiorca decyduje się na ten rodzaj postępowania, jest pierwszym krokiem w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Wniosek o otwarcie postępowania może złożyć wyłącznie dłużnik. Sam, lub może to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika procesowego.

Wymogi formalne wniosku

Aby rozpocząć postępowanie układowe, dłużnik musi złożyć stosowny wniosek, spełniając określone warunki. Wniosek o otwarcie postępowania układowego jest niczym innym jak pismem procesowym. Taka jego kwalifikacja sprawia, że musi on spełniać warunki formalne określone w art. 265 i art. 266 w zw. z art. 227 i art. 228 p.r., a przewidziane właśnie dla tego rodzaju pism.

Wniosek o otwarcie postępowania układowego powinien zatem zawierać:

 • Dane dłużnika, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, NIP, numer KRS. Konieczne jest także wskazanie adresu dłużnika;
 • Propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym;
 • Wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
 • Wykaz wierzycieli, z określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz, czy wierzyciel ma prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie – to wskazanie, z jakiego powodu;
 • Sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
 • Wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli oraz innych szczegółowych informacji;
 • Sumę wierzytelności spornych;
 • Informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności, lub systemu rozrachunku papierów wartościowych;
 • W przypadku wierzytelności zabezpieczonych sumę wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela.

Załączniki do wniosku

We wniosku o otwarcie postępowania układowego należy udowodnić zdolność do pokrycia kosztów tego postępowania oraz zobowiązań, które powstaną po jego otwarciu. Można to osiągnąć, dostarczając sądowi odpowiednie dokumenty finansowe, na przykład podpisane umowy czy potwierdzenia dokonanych zakupów.

W tym wniosku należy udowodnić zdolność do pokrycia kosztów tego postępowania oraz zobowiązań, które powstaną po jego otwarciu. Można to osiągnąć, dostarczając sądowi odpowiednie dokumenty finansowe, na przykład podpisane umowy czy potwierdzenia dokonanych zakupów.

Do wniosku o otwarcie postępowania układowego można więc dołączyć następujące załączniki:

 • Sprawozdanie finansowe dłużnika za ostatni rok obrotowy;
 • Wstępne prognozy finansowe na okres trzech lat.

Co gdy wniosek o otwarcie postępowania układowego ma braki formalne?

Dopełnienie wymogów formalnych przewidzianych dla tego rodzaju pisma procesowego jest bardzo ważne. Niepoważne potraktowanie wniosku i zlekceważenie wymogów prawnych co do jego formy skutkować będzie tym, że wniosek restrukturyzacyjny nie będzie mógł otrzymać prawidłowego biegu. Nie oznacza to jednak oczywiście, że sąd tego postępowanie nigdy nie wszcznie. Przewodniczący po prostu wezwie wnioskodawcę, do poprawienia lub uzupełnienia takiego źle, czy niekompletnie przygotowanego wniosku. Na jego uzupełnienie wnioskodawca będzie miał tydzień. Dopiero wówczas, gdy wniosek nie zostanie uzupełniony czy też poprawiony w tym terminie, sąd po prostu zwróci wniosek dłużnikowi. Taki zwrócony wniosek nie wywoła oczywiście żadnych skutków prawnych związanych z normalnym wniesieniem pisma procesowego do sądu. Jeśli jednak wniosek zostanie, czy to poprawiony, czy uzupełniony we wskazanym wyżej terminie, wywołuje wówczas skutki od chwili jego wniesienia.

Opłata za złożenie wniosku

Kolejnym ważnym aspektem, na który przedsiębiorcy składający wniosek o otwarcie postępowania układowego muszą zwrócić uwagę, jest konieczność uiszczenia opłaty. Opłata ta wynosi 1000 zł i jest niezbędna do formalnego rozpoczęcia procedury. Jest to stała kwota, niezależna od wielkości długu czy skali przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że brak dokonania tej opłaty może skutkować nieprzyjęciem wniosku przez sąd, co opóźni cały proces restrukturyzacji. Dlatego też, planując złożenie wniosku, należy uwzględnić tę opłatę w swoim budżecie i zadbać o jej terminowe uiszczenie.

Podsumowując…

Znaczenie tego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego nie może być niedoceniane. Oferuje ono ochronę majątku przedsiębiorstwa przed aktywnością niektórych wierzycieli, pomaga zachować ciągłość działalności firmy i umożliwia zawieszenie postępowań egzekucyjnych, co jest kluczowe dla odbudowy stabilności finansowej. Należy jednak pamiętać, że aby mogło zostać wszczęte, wniosek o otwarcie postępowania układowego musi być pozbawiony braków, lub owe braki muszą zostać uzupełnione w wyznaczonym przez sąd terminie. Postępowanie układowe zapewnia ochronę majątku przedsiębiorstwa i pozwala na zawieszenie postępowań egzekucyjnych, co jest istotne dla odbudowy stabilności finansowej firmy.

Jeżeli zastanawiasz się nad wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego wobec Twojego przedsiębiorstwa, ale nie wiesz, jak się za to zabrać — zapraszam do kontaktu!