Każdy przedsiębiorca prędzej czy później z pewnością napotka mniejsze lub większe problemy finansowe. Wszystkie działania firmy powinny być wówczas skoncentrowane na uniknięciu ogłoszenia upadłości. Kiedy jednak podejmowane starania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a firma staje się niewypłacalna, pozostaje ogłosić upadłość.

Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości? Kiedy najlepiej przygotować wniosek? Wyjaśniam w dalszej części wpisu.

Czym jest upadłość firmy?

Dla niektórych przedsiębiorców upadłość jest jedynym sposobem na pozbycie się zadłużenia. Należy jednak podkreślić, że najważniejszym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie w jak największym stopniu wierzycieli.

Upadłość jest procedurą i to wcale nie taką łatwą. Postępowanie upadłościowe może być wszczęte na wniosek dłużnika lub wierzyciela, ale nigdy z urzędu.

Należy podkreślić, że firma może ogłosić upadłość, gdy ma więcej niż jednego wierzyciela.

Kiedy firma powinna ogłosić upadłość?

Upadłość łączona jest przez ustawodawcę z pojęciem niewypłacalności. To właśnie niewypłacalność stan, w którym przedsiębiorca jest nią zagrożony, w konsekwencji prowadzą najczęściej do ogłoszenia upadłości firmy.

Z niewypłacalnością mamy do czynienia, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że stan taki musi utrzymywać się przez co najmniej 3 miesiące. W odniesieniu zaś do spółek osobowych, w których żaden ze wspólników ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność osobistą nie jest osobą fizyczną, o niewypłacalności możemy mówić, gdy wysokość zobowiązań pieniężnych przekracza wartość majątku. Stan ten musi być trwały, co oznacza, że powinien utrzymywać się przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Przyczyny niewypłacalności

Przyczyn, dla których firma podupada finansowo, może być naprawdę wiele. Mogą one mieć zarówno charakter wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

Do przyczyn wewnętrznych niewypłacalności przedsiębiorstwa należą m.in.:

  • skupienie się wyłącznie na jednym kierunku zarządzania przedsiębiorstwem;
  • brak dostosowania tempa rozwoju do specyfiki działalności i możliwości na rynku;
  • nieumiejętne zarządzanie kapitałami;
  • nieprawidłowo prowadzona polityka finansowa;
  • wygórowane ambicje, niedostosowane do rozmiaru działalności;
  • niekompletna analiza sprawozdań finansowych i zawieranych kontraktów;
  • podejmowanie zbyt dużych projektów, niedostosowanych do rozmiarów i możliwości firmy.

Do zewnętrznych przyczyn niewypłacalności możemy natomiast zaliczyć, m.in. kwestie związane z wyprzedzeniem w swych działaniach po stronie konkurencji czy wybór partnerów biznesowych.

Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy?

Kluczowe w kwestii terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest ustalenie terminu, w którym nastąpiła niewypłacalność. To właśnie od dnia, w którym wystąpiła niewypłacalność, przedsiębiorca ma 30 dni na ogłoszenie upadłości.

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość spółki spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz, czyli — członkach zarządu spółki. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej obowiązek taki ma oczywiście przedsiębiorca.