O tym, że ktoś taki jak syndyk istnieje, wie raczej większość z nas. Niekiedy jednak pojawia się problem w sprecyzowaniu, czym syndyk się zajmuje oraz przede wszystkim jak jest jego rola w postępowaniu upadłościowym. A należy podkreślić, że jest on podmiotem, który obowiązkowe musi w tym postępowaniu zaistnieć i czynnie działać. Kim więc jest syndyk? Jakie są jego zadania? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Kto może zostać syndykiem?

Syndyk niekiedy błędnie utożsamiany jest z komornikiem. Przekonanie takie jest jednak niewłaściwe, ponieważ są to dwa zupełnie inne i niezależne od siebie zawody.

Funkcję syndyka może pełnić:

 • Osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego;
 • Spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego, o której mowa powyżej od 1 stycznia 2016 r. zastąpiła licencję syndyka. Licencja ta wydawana jest tylko osobom, które spełnią warunki określone w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. I tak licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:

 • Jest obywatelem Polski lub innego kraju Unii Europejskiej;
 • Ma wyższe wykształcenie;
 • Jest niekarana i ma nieposzlakowaną opinię;
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • W okresie 15 lat przed egzaminem, przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego przedsiębiorstwa.

Syndyk masy upadłości

Syndyk jest podmiotem, który odgrywa bardzo ważną rolę w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 75 Prawa upadłościowego, z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. W związku z tym dłużnik wskazuje i wydaje syndykowi cały swój majątek, a także dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń. W szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję.

Syndyk zostaje więc powołany w chwili wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika.

Zgodnie z art. 173 Prawa upadłościowego, zadaniem syndyka jest:

 • Niezwłoczne objęcie majątku upadłego;
 • Zarząd majątkiem upadłego;
 • Zabezpieczenie majątku upadłego przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne;
 • Likwidacja majątku upadłego.

Celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie upadłego oraz zaspokojenie jego wierzycieli w jak największym stopniu. Osobą odpowiedzialną za realizację tych celów jest właśnie syndyk, który w toku postępowania upadłościowego powinien dążyć do upłynnienia majątku upadłego tak, aby z otrzymanych środków możliwe było zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu.

Likwidacja masy upadłości

Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości.

Zgodnie z art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego likwidacji masy upadłości syndyk dokonuje poprzez:

 • Sprzedaż majątku masy (przedsiębiorstwo, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, inne prawa),
 • Ściągnięcie wierzytelności lub
 • Wykonanie praw przysługujących masie (art. 332 pr. upadł.).