Na ogłoszenie upadłości decydują się osoby, których sytuacja finansowa jest na tyle zła, że stanowi to w zasadzie jedyne rozwiązanie. Rzecz jasna, osoba decydująca się na ogłoszenie upadłości zwyczajnie tonie w długach i nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań pieniężnych. Mimo to musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów postępowania upadłościowe. Koszty postępowania upadłościowego są nieuniknione, dlatego warto jeszcze przed wszczęciem postępowania zorientować się, na jakie dokładnie związane z postępowaniem koszty, należy się przygotować.

Koszty postępowania upadłościowego, czyli co?

Do kosztów postępowania zalicza się wydatki bezpośrednio związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości oraz ustaleniem wierzytelności.

Do kosztów tych zalicza się w szczególności wynagrodzenie:

 • Syndyka oraz jego zastępcy;
 • Osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia tych osób;
 • Członków rady wierzycieli (oraz wydatki).

A także:

 • Wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli;
 • Koszty archiwizacji dokumentów, korespondencji, ogłoszeń, eksploatacji koniecznych pomieszczeń;
 • Podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.

Inne koszty postępowania upadłościowego

Należy zaznaczyć, że wskazany powyżej katalog nie jest tzw. katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że przedstawione powyżej koszty niekoniecznie będą jedynymi, jakie trzeba będzie ponieść w związku z postępowaniem upadłościowym.

Część z kosztów związanych będzie także z czynnościami syndyka w toku postępowania. W początkowej fazie postępowania upadłościowego syndyk dokonuje m.in. ustalenia składu masy upadłości poprzez spis inwentarza oraz spis należności. Z ustaleniem składników masy upadłości, w szczególności w toku postępowań upadłościowych o znacznej masie upadłości, związane jest ponoszenie kosztów, chociażby na wynagrodzenie osób dokonujących czynności faktycznych związanych ze sporządzeniem spisu inwentarza, kosztów podróży czy też przejazdu samego syndyka lub też osób przez niego zatrudnionych.

Działania syndyka związane z zabezpieczeniem majątku upadłego

Zadaniem syndyk jest także objęcie majątku upadłego stanowiącego masę upadłości, a następnie jego zabezpieczenie. Syndyk, owego zabezpieczenia dokonuje nie tylko poprzez ochronę majątku, ale również poprzez działania, które pozwalają zachować integralność majątku oraz niepogorszony stan składników masy. Z tym związane są koszty powstające np. przy zleceniu monitoringu majątku, przy utrzymaniu w należytym stanie „mediów”, np. ogrzewania (co pozwala na właściwe utrzymanie nieruchomości budynkowych np. w okresie zimowym). A zatem wszelkie wydatki związane z zabezpieczeniem majątku przed jego zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne to także koszty postępowania upadłościowego.

Wydatki związane z zarządem i likwidacją masy upadłości

Do tych wydatków, należy zaliczyć jeszcze te, które przyczyniają się do optymalizacji masy upadłości i zwiększenia stopnia zaspokojenia wierzycieli. Polegają one na działaniach zmierzających do poszukiwania czy też odzyskiwania majątku upadłego tak, aby ująć go w skład masy upadłości. Do tego typu czynności można zaliczyć:

 • Wytaczanie powództw o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych zdziałanych przez upadłego z pokrzywdzeniem wierzycieli;
 • Dochodzenie należności na drodze sądowej czy też administracyjnej itp.

Co więcej, do kosztów związanych z zarządem i likwidacją masy upadłości można zaliczyć obsługę prawną, księgową, kadrową itp.

Koszty, podatki i inne zobowiązania

Z powstępowaniem upadłościowym wiąże się konieczność poniesienia szeregu mniej lub bardziej oczywistych kosztów. Należy pamiętać, że koszty postępowania upadłościowego to także:

 • Wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy;
 • Wynagrodzenie osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia tych osób;
 • Koszty archiwizacji dokumentów, korespondencji, ogłoszeń, eksploatacji koniecznych pomieszczeń;
 • Wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli;
 • Podatki i inne daniny publiczne związane z likwidacją masy upadłości.