Krajowy Rejestr Zadłużonych to stosunkowo nowe narzędzie. W polskim prawie pojawił się 1 grudnia 2021 r., a zatem niecały rok temu. Przez ten niecały rok, prawnicy jednak zdążyli już wyrobić sobie o nim swoje zdanie i uznać, że choć stale dopracowywany, wciąż niekoniecznie spełnia on swoje zadanie i jest przydatnym narzędziem. Czym jest i jak działa Krajowy Rejestr Zadłużonych? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – czym jest?

Krajowy Rejestr Zadłużonych to ogólnopolski, jawny i bezpłatnym rejestr, prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości. W rejestrze tym dane i informacje dotyczące dłużników:

 • niewypłacalnych,
 • zagrożonych niewypłacalnością,
 • tych, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

Cel stworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych został stworzony przede wszystkim w celu:

 • zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem Internetu,
 • zapewnienie transparentności postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich efektywności,
 • zwiększenie stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

O kim możemy znaleźć informacje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Jak wspomniałem na początku, Krajowy Rejestr Zadłużonych jest rejestrem jawnym. Oznacza to, że wgląd w informacje w nim zawarte ma w zasadzie każdy, kto po prostu jest nimi zainteresowany. W rejestrze tym znajdziemy zatem informacje dotyczące:

 1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania
 • restrukturyzacyjne,
 • upadłościowe,
 • w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

2. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których:

 • była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności.

3. osób fizycznych, wobec których prowadzona jest:

 • egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
 • egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jakiego rodzaju informacje można znaleźć w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Rodzaj i zakres ujawnionych informacji różni się, w zależności od sprawy. Jednak niezależnie od rodzaju, w KRZ znajdziemy informacje takie jak:

 • imię i nazwisko albo firmę/nazwę dłużnika,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę dłużnika, a także jego adres,
 • PESEL albo numer KRS dłużnika, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej, jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer,
 • informacje dotyczące sprawy stanowiącej podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Co ważne – informacją  jawną w Krajowym Rejestrze Zadłużonych jest ta o złożeniu wniosku oraz to, w jaki sposób został on rozpatrzony, Treść tych wniosków jest jednak dostępna wyłącznie dla osób związanych ze sprawą.

Zalety wprowadzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych

Choć sam Rejestr wymaga jeszcze poprawienia wielu funkcji i w zasadzie wciąż jest poprawiany, to do niewątpliwych jego zalet (przynajmniej z założenia) należą:

 • zwiększenie transparentności obrotu,
 • uproszczenie procesu zgłaszania wierzytelności czy realizacji innych form udziału wierzyciela w postępowaniu poprzez łatwy dostęp wierzyciela do systemu,
 • umożliwienie dostępu do akt sprawy, które uczestnik może przeglądać po zalogowaniu się do portalu.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – jak z niego skorzystać?

W pierwszej kolejności należy wejść na stronę internetową – krz.ms.gov.pl. Kolejno, aby zweryfikować, czy dane określonej osoby czy podmiotu znajdują się w Rejestrze, konieczne będzie wskazanie numeru PESEL lub Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Krajowy Rejestr Zadłużonych – jak długo przechowuje dane?

Wpisy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych są przechowywane maksymalnie dziesięć lat. Wpis zostanie usunięty po:

 • dziesięciu latach od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
 • siedmiu latach od dnia wpisu dłużnika alimentacyjnego lub osoby, wobec której egzekucja komornicza była bezskuteczna,
 • po trzech latach, gdy z dłużnikiem, wobec którego ogłoszono upadłość, został zawarty układ lub plan spłaty, wierzyciel i dłużnik ten układ lub plan spłaty wykonał. Należy jednak podkreślić, że termin ten liczony jest od zatwierdzenia układu lub stwierdzenia wykonania planu spłaty),

po trzech latach po upływie terminu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonych funkcji.