Nie bez powodu mówi się, że dobry plan to połowa sukcesu. Organizacja w każdym działaniu pozwala nam zachować spokój i jasność działania. Niewątpliwie sprzyja to podejmowaniu właściwych decyzji. Jeżeli chcemy, aby restrukturyzacja przyniosła pożądane efekty, powinniśmy zadbać o przygotowanie dobrego planu restrukturyzacjnego. Im lepiej przygotowany plan restrukturyzacyjny, tym większa szansa na osiągnięcie celu restrukturyzacji. W dzisiejszym wpisie wyjaśniam, czym jest plan restrukturyzacji oraz jak go przygotować.

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Celem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest uratowanie przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości. Aby postępowanie restrukturyzacyjne było skuteczne, warto przygotować dobry plan działania. Właściwie przygotowany plan restrukturyzacyjny, to nie tylko szansa na osiągnięcie celu postępowania restrukturyzacyjnego, ale także jego dokument obowiązkowy.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje planów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego:

 • wstępny plan restrukturyzacyjny,
 • plan restrukturyzacyjny.

Najważniejszym celem sporządzenia planu restrukturyzacyjnego jest opisanie i zaplanowanie działań, które należy podjąć w celu oddłużenia przedsiębiorcy i uniknięcia ogłoszenia upadłości.

Wstępny plan restrukturyzacji – co zawiera i kiedy się go sporządza?

Wstępny plan restrukturyzacyjny należy dołączyć do:

 • przyspieszonego postępowania układowego,
 • postępowania układowego,
 • postępowania sanacyjnego.

Elementy obowiązkowe, które muszą znaleźć się w tego rodzaju planie, to:

 • analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,
 • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,
 • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Oprócz tego, we wstępnym planie restrukturyzacyjnym powinno znaleźć się także sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. Wstępny plan restrukturyzacyjny sporządza najczęściej dłużnik osobiście, a wskazane elementy są oczywiście jedynie tymi podstawowymi. Nie zmienia to faktu, że dłużnik ma swobodę co do rozszerzenia jego treści.

Jakie elementy zawiera plan restrukturyzacyjny?

Ten rodzaj planu przygotowuje się już na dalszym etapie postępowania. Przygotowuje go już nie sam dłużnik, a nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca. Plan restrukturyzacyjny musi zawierać co najmniej:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa,
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,
 • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka,
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego,
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji,
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią,
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach,
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu,
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego,
 • datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Podsumowanie

Plan restrukturyzacyjny jest skomplikowanym dokumentem liczącym często wiele stron. Dobrze przygotowany plan po­zwa­la na ra­cjo­nal­ną i po­par­tą da­ny­mi oce­nę per­spek­ty­wy na­pra­wy przed­się­bior­stwa dłuż­ni­ka, dlatego jego sporządzenie należy potraktować poważnie. Najlepiej skorzystać w tym celu z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. Daje on także wierzycielom możliwość oceny czy pro­wa­dzo­ne po­stę­po­wa­nie ma szan­se po­wo­dze­nia oraz czy po­win­ni udzie­lić po­par­cia przed­sta­wio­nym pro­po­zy­cjom ukła­do­wym.