Restrukturyzacja wypowiedzianego kredytu to proces zmiany warunków spłaty zobowiązania finansowego. Może to być konieczne, gdy kredytobiorca napotyka trudności finansowe, które utrudniają mu terminową spłatę rat. Na czym polega restrukturyzacja kredytu? Jakie ryzyko wiąże się z restrukturyzacją kredytu już wypowiedzianego? O tym w dzisiejszym wpisie.

Restrukturyzacja kredytu – na czym polega?

Restrukturyzacja wypowiedzianego kredytu to proces negocjacji pomiędzy pożyczkobiorcą a wierzycielem, który ma na celu zmianę warunków spłaty kredytu, aby umożliwić pożyczkobiorcy uregulowanie zobowiązania. Stosuje się ją często w przypadku, gdy pożyczkobiorca ma trudności w spłacie kredytu lub gdy istnieje ryzyko, że będzie on niewypłacalny.
Restrukturyzacja pozwala na dostosowanie warunków kredytu do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, dzięki czemu ten może uniknąć utraty zdolności kredytowej i problemy związane z windykacją długu. Proces ten może obejmować różne zmiany, takie jak:

 • Zmianę wysokości raty;
 • Przedłużenie okresu spłaty;
 • Zawieszenie spłaty kapitału;
 • Zmianę oprocentowania;
 • Zmianę rodzaju kredytu.

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Istnieje bardzo dużo powodów, dla których bank może wypowiedzieć umowę kredytu. Najczęściej ma to związek z utratą płynności finansowej, która powoduje, że kredytobiorca nie jest w stanie regularnie spłacać rat. Bank, może wypowiedzieć umowę kredytową także na skutek:

 • Załamania prawa i zapisów ujętych w umowie;
 • Utraty zdolności kredytowej;
 • Użycia środków finansowych na cele niezgodne z umową kredytową;
 • Wprowadzenia banku w błąd, np. poprzez podanie fałszywych danych;
 • Braku regularności w spłacaniu rat kredytowych;
 • Znacznego spadku wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Restrukturyzacja kredytu i związane z nią korzyści

Restrukturyzacja kredytu jest korzystna dla obu stron. Dla pożyczkobiorcy jest to szansa na rozwiązanie problemów finansowych i spłatę długu w sposób bardziej przystępny. Dla pożyczkodawcy jest to szansa na odzyskanie swoich środków i uniknięcie kosztownych procesów sądowych lub innych kosztownych procedur windykacyjnych.


Niezbędne jest jednak, aby restrukturyzacja kredytu była dokładnie przemyślana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami. Przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji kredytu należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i porozmawiać z pożyczkodawcą o wszystkich możliwych opcjach. Należy również upewnić się, że nowe warunki spłaty kredytu są realistyczne i dostosowane do aktualnej sytuacji finansowej.

Restrukturyzacja wypowiedzianego kredytu — przyczyny

Przyczyny, dla których bank może wypowiedzieć kredyt, mogą być różne. Na przykład – niespłacenie zobowiązań w terminie, naruszenie warunków umowy kredytowej, utrata źródła dochodu lub pogorszenie sytuacji finansowej pożyczkobiorcy.

Sposoby na restrukturyzację kredytu wypowiedzianego w zasadzie nie różnią się od tych, gdyby kredytu nie wypowiedziano. W przypadku restrukturyzacji kredytu wypowiedzianego istnieje jednak pewne ryzyko, ponieważ kredytobiorca zazwyczaj znajduje się już w trudnej sytuacji finansowej. W takiej sytuacji istotne jest, aby dokładnie przeanalizować swoją sytuację i skonsultować się z ekspertami, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej sytuacji.

Przegląd orzecznictwa


Zgodnie z art. 75 c ust. 1-6 Ustawy – prawo bankowe, jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.


„Jak wynika z treści cytowanego wyżej przepisu, bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytowej, gdy kredytobiorca popadł w opóźnienie z jego spłatą. Zgodnie z określoną ustawą procedurą w pierwszej kolejności bank powinien doręczyć kredytobiorcy wezwanie określone w art. 75c ust. 1-2 (ustawy z 1997 r. – Prawo bankowe) oraz odczekać do upływu dodatkowego terminu na spłatę zadłużenia wyznaczonego w wezwaniu (nie krótszego niż 14 dni roboczych). Dopiero po upływie tego terminu bank może złożyć wobec kredytobiorcy oświadczenie woli w sprawie wypowiedzenia umowy kredytowej. W przypadku gdy powyższe przesłanki nie zostały spełnione, czynność prawna banku polegająca na wypowiedzeniu umowy jest nieważna (art. 58 § 1 k.c.)” (tak: wyrok SO w Łodzi z dnia 22 września 2020 r., sygn. akt: II C 1016/19).

Podsumowanie


Warto pamiętać, że restrukturyzacja kredytu wypowiedzianego nie jest łatwym procesem i wymaga sporo czasu oraz konieczności dopełnienia szeregu formalności. Dlatego też warto w tym zakresie skorzystać z pomocy specjalistów w dziedzinie finansów i prawa, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji.
Ważne jest, także, aby pamiętać, że restrukturyzacja wypowiedzianego kredytu wymaga współpracy obu stron — wierzyciela i pożyczkobiorcy. Ostateczne warunki restrukturyzacji są uzgadniane przez obie strony, a decyzja o podjęciu działań w celu restrukturyzacji powinna być podejmowana wcześnie, zanim pożyczkobiorca stanie się niewypłacalny.

Restrukturyzacja wypowiedzianego kredytu może być korzystna dla obu stron, ponieważ pozwala na uniknięcie kosztów związanych z windykacją długu i umożliwia pożyczkobiorcy uregulowanie swojego zobowiązania, a wierzycielowi odzyskanie swoich środków.
To nie tylko szansa na rozwiązanie problemów finansowych, ale również szansa na budowanie pozytywnej relacji z pożyczkodawcą. Właściwie przeprowadzona restrukturyzacja kredytu może zwiększyć zaufanie pożyczkodawcy do pożyczkobiorcy, a co za tym idzie – także szanse na uzyskanie pożyczek czy kredytów w razie potrzeby także w przyszłości.