Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej i masz kłopoty z regulowaniem swoich długów, ugoda z wierzycielami może być jednym z najskuteczniejszych sposobów na odzyskanie kontroli nad swoimi finansami. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć proces ugody z wierzycielami i skutecznie się z niej wywiązać.

Co to jest ugoda z wierzycielami?

Ugoda z wierzycielem to forma umowy, w której strony, czyli dłużnik i wierzyciel, dokonują wzajemnych ustępstw w istniejącym między nimi stosunku prawnym. Celem ugody jest wyeliminowanie niepewności co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnienie ich wykonania, a także rozwiązanie obecnego lub potencjalnego sporu (art. 917 Kodeksu cywilnego).

Ugoda jest jednym z rodzajów umów nazwanych, które pozwalają stronom uregulować, zmienić lub rozwiązać problemy związane z danym stosunkiem prawnym. W większości przypadków ugody dotyczą kwestii majątkowych, takich jak dochodzenie należności przez wierzyciela od dłużnika. Warto zaznaczyć, że aby umowa była uznana za ugody, obie strony, czyli dłużnik i wierzyciel, muszą dokonać jakichś ustępstw wobec siebie.

Proces zawierania ugody z wierzycielami

W przypadku problemów ze spłatą zadłużenia, dłużnik może podjąć próbę negocjacji i rozmów z wierzycielem. W sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań względem wierzyciela, wierzyciel ma dwie możliwe drogi do dochodzenia swoich praw. Jedną z nich jest postępowanie w sądzie, a drugą – pozasądowa próba dojścia do porozumienia z dłużnikiem, na przykład poprzez mediację, arbitraż lub negocjacje.

W przypadku wybrania tej drugiej opcji obie strony mogą zawrzeć umowę ugody, która stanowi dokument zawierający postanowienia, do których zobowiązują się przestrzegać w celu polubownego rozwiązania sporu. Umowa ugody precyzyjnie określa rodzaj wierzytelności oraz sposób i termin regulowania zadłużenia. Może też zawierać ewentualne ustępstwa wierzyciela względem dłużnika, na przykład umorzenie części odsetek karnych.

Podpisanie umowy ugody jest korzystne zarówno dla dłużnika, który otrzymuje dodatkowy czas na spłatę długu, jak i dla wierzyciela, który może odzyskać swoje środki szybciej niż w wyniku długotrwałego postępowania sądowego. Warto jednak zaznaczyć, że umowa ugody powinna być przemyślana i dokładnie przeanalizowana przez obie strony. Nie jest również możliwe uchylenie się od jej skutków prawnych w przypadku odnalezienia dowodów dotyczących roszczeń, które były objęte ugoda.

Jeśli dłużnik nie wywiąże się z zawartej ugody, wierzyciel ma możliwość skorzystania z prostszego i szybszego postępowania nakazowego w celu uzyskania orzeczenia sądowego. Umowa ugody zawarta w procesie sądowym może również uzyskać klauzulę wykonalności, która stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego można wszcząć postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika.

W każdym przypadku warto przemyśleć możliwości zawarcia ugody i skonsultować się z profesjonalistą, aby podjąć najlepszą decyzję w swojej sytuacji finansowej.

Ugoda z wierzycielami – co musi zawierać?

W większości przypadków ugoda polega na tym, że dłużnik wyraża zgodę na pewne ograniczenie swoich roszczeń w zamian za korzyści, takie jak krótszy termin spłaty lub inne ustępstwa od wierzyciela. Choć oznacza to niższą kwotę otrzymanej gotówki, dłużnik unika długotrwałych i kosztownych procesów sądowych czy egzekucji. Nie ma jednak obowiązku stosowania żadnej szczególnej formy umowy ugody, takiej jak akt notarialny czy umowa pisemna. Niemniej jednak zaleca się dokumentowanie zawarcia ugody i jej kluczowych postanowień w formie pisemnej, co pozwala na potwierdzenie porozumienia i zawartej treści. W przypadku toczących się postępowań sądowych możliwe jest również zawarcie ugody przed sądem, w ramach już trwającej sprawy, np. o zapłatę.
Umowa ugody powinna określać:

  • Rodzaj ugody;
  • Miejsce i czas zawarcia umowy oraz dokładne dane stron;
  • Oświadczenie dłużnika o uznaniu długu wobec wierzyciela;
  • Dokładne rozwiązanie sporu z dłużnikiem, w tym precyzyjne określenie rodzaju wierzytelności oraz sposób i termin regulowania zadłużenia;
  • Ewentualne ustępstwa wierzyciela względem dłużnika, na przykład umorzenie części odsetek karnych. W takim przypadku umowa ugody musi precyzyjnie uregulować warunki, które dłużnik musi spełnić, aby zostać zwolnionym z części długu;
  • Ewentualne zabezpieczenia na poczet wykonania umowy ugody, takie jak przewłaszczenie określonego mienia w celu zabezpieczenia spłaty długu;
  • Podpisy złożone przez obie strony jako potwierdzenie zawarcia umowy.

Warto podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wręcz zachęca strony do rozważenia ugody jako korzystnego rozwiązania dla obu stron.

Kiedy warto rozważyć ugodę z wierzycielami?

Ugoda z wierzycielami może być korzystna w wielu przypadkach, szczególnie jeśli możliwy jest osiągnięcie kompromisu między stronami. Dla obu stron – zarówno wierzyciela, jak i dłużnika – to rozwiązanie niesie za sobą liczne korzyści. Po pierwsze, wierzyciel otrzyma szybszą spłatę swoich należności, co pozwoli na odzyskanie pieniędzy wcześniej niż w przypadku prowadzenia długotrwałych postępowań sądowych czy windykacyjnych. Dla dłużnika natomiast ugoda może oznaczać anulowanie odsetek lub części długu, co znacznie zmniejszy jego łączny dług do uregulowania.

Ugoda ma także korzystne skutki dla reputacji obu stron. Dzięki negocjacjom i znalezieniu porozumienia, dobre imię firmy wierzyciela nie ucierpi, a jej podejście do rozwiązywania problemów finansowych zostanie pozytywnie ocenione przez klientów. Dla dłużnika natomiast ugoda może oznaczać uniknięcie wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników, co ma znaczenie przy ubieganiu się o kredyty czy inne formy wsparcia finansowego w przyszłości.

Warto zaznaczyć, że ugoda z wierzycielem nie zawsze będzie możliwa lub korzystna. Decyzja o podjęciu takiego kroku powinna być poprzedzona rzetelną analizą sytuacji finansowej oraz możliwościami negocjacyjnymi. W niektórych przypadkach dłużnik może nie być w stanie spełnić warunków ugody, a wierzyciel może być bardziej uparty w egzekwowaniu swoich roszczeń.

Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z ugodą, warto skonsultować się z doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym lub prawnym, który pomoże ocenić szanse na osiągnięcie porozumienia i dopasować strategię negocjacji do konkretnej sytuacji.