20 lipca 2023 roku Sąd ogłosił upadłość instytucji finansowej, jaką jest Getin Noble Bank S.A. (dalej także: „GNB”).
Wraz z rozpoczęciem tego nowego etapu, wszyscy wierzyciele GNB stoją przed zadaniem zgłoszenia swoich wierzytelności do zarządcy masy upadłościowej. To kluczowy krok, jeśli chcą zachować nadzieję na częściowe zaspokojenie swoich roszczeń. Właśnie tutaj pojawia się możliwość skorzystania z mechanizmu potrącenia, umożliwiającego kredytobiorcom odzyskanie części środków. Bo przecież ze względu na ogłoszoną upadłość – pozwać go już nie można. Co oznacza dla kredytobiorców ogłoszenie upadłości przez Getin Noble Bank oraz jakie kroki powinni oni podjąć? Wyjaśniam poniżej.

Upadłość Getin Noble Bank – co to oznacza dla kredytobiorców?

Bank GNB zakończył swoją operacyjną działalność z powodu upadłości. Kilka miesięcy wcześniej Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) podjął decyzję o przeniesieniu zdrowej części banku do Velo Banku. Pozostałe aktywa, głównie te „trudne”, w tym pakiet kredytów frankowych, pozostały w GNB. Oznacza to, że obecnie, w szczególnej sytuacji są tzw. Frankowicze. Głównym celem syndyka GNB jest teraz rozwiązanie problemu związanego z kredytami frankowymi.

Co w tej sytuacji powinni zrobić frankowicze?

Z momentem ogłoszenia upadłości, wszyscy wierzyciele Getin Noble Bank S.A. będą zobowiązani skierować swoje roszczenia do syndyka odpowiadającego za proces upadłości. Każdemu wierzycielowi przysługuje 30-dniowy okres na zgłoszenie swoich roszczeń.

Ostateczny termin upływa w dniu 19 sierpnia, który jest sobotą. W związku z tym, ze względu na to, że termin przypada na weekend, został on przedłużony do poniedziałku, 21 sierpnia bieżącego roku. To kluczowe, jeśli pragną zachować swoje szanse na odzyskanie środków, w tym poprzez skorzystanie z mechanizmu potrącenia. Procedura ta obejmuje zarówno tych, którzy już wystąpili z powództwem przeciwko bankowi, jak i tych, którzy zamierzają podważyć ważność umowy kredytowej, jednak jeszcze tego nie uczynili.

Razem ze złożeniem roszczenia, każdy wierzyciel będzie musiał dołączyć oświadczenie o zamiarze skorzystania z potrącenia. Niezależnie od tego, czy posiada nadwyżkę ponad wymagalne zobowiązania upadłego banku, czy też ma jeszcze do spłacenia pozostałe kwoty kapitału.

Sytuacja frankowiczów prezentuje się nietypowo, ponieważ osoba podważająca ważność umowy kredytowej pełni dwie role jednocześnie – jest wierzycielem banku oraz jednocześnie jego dłużnikiem. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku nieważności umowy kredytowej, strony są zobowiązane do zwrotu sobie wzajemnych świadczeń, które zostały spełnione w przeszłości.

Jak zatem dokonać rozliczenia z GNB?

W obliczu obecnej sytuacji kredytobiorcy stoją przed wyzwaniem rozliczenia się z bankiem, co wymaga specyficznego podejścia. W warunkach standardowych typowym krokiem byłoby wystosowanie wezwania do zapłaty wobec banku, a w razie potrzeby wszczęcie procesu sądowego. Jednakże sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku upadku GNB, co wyklucza możliwość pozwanie go o zapłatę.

W takiej sytuacji jedyną możliwą ścieżką kredytobiorców jest zaangażowanie się w proces upadłościowy. Kredytobiorcy muszą zgłosić swoje wierzytelności syndykowi GNB, co staje się kluczowym krokiem. Niemniej istotne jest również, że ten proces wymaga równoczesnego dokonania potrącenia, czyli rozliczenia wzajemnych roszczeń – naszych jako kredytobiorców oraz banku jako kredytodawcy. Prawo upadłościowe narzuca jednak pewne ograniczenia – potrącenie można dokonać tylko jeden raz i to najpóźniej w momencie zgłoszenia wierzytelności. Stąd wynika konieczność zachowania pełnej precyzji i staranności przy podejściu do tego kroku.

Priorytetem jest solidne przygotowanie się do procesu. Kluczowym etapem jest dokładne zidentyfikowanie kwot, które już zostały spłacone bankowi. Ten krok pozwoli na skuteczne przeprowadzenie potrącenia, umożliwiając wzajemne rozliczenie się z tytułu zwrotu wcześniej dokonanych spłat kredytowych oraz kapitału udzielonego przez Getin w ramach umowy kredytowej. Warto zdawać sobie sprawę, że w obliczu restrykcyjnych regulacji prawnych, nie ma miejsca na pomyłki. Dlatego istotne jest dokładne przygotowanie i staranność w wyznaczaniu kwot oraz danych potrzebnych do dokonania potrącenia w momencie zgłoszenia wierzytelności.

W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże nie tylko przy analizie sprawy, ale także przy złożeniu stosownych dokumentów.

Jak zgłosić wierzytelność wobec GNB?

Od grudnia 2021 r. zgłoszenie wierzytelności odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Dokonuje się go w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych („System KRZ”). Zgłoszenie wierzytelności jest bezpłatne, a każdy z wierzycieli może to zrobić osobiście, jednak stanowczo tego nie polecamy. Dlaczego?

Obecny stan systemu KRZ nie jest doskonały, a tym bardziej intuicyjny. W przypadku sytuacji związanej z Getin Noble Bank istnieje wyraźne utrudnienie związane z brakiem dedykowanego formularza dla zgłoszenia wierzytelności bankowej.

Oprócz tego należy pamiętać, że system nie przewiduje osobnego formularza czy wzoru pisma stanowiącego oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, o którym wspomnieliśmy powyżej. Oświadczenie takie należy przygotować osobno i dołączyć je do zgłoszenia wierzytelności.

Doradca restrukturyzacyjny nie tylko pomoże przejść przez trudności techniczne związane z systemem KRZ, ale również zapewni pewność co do prawidłowego zgłoszenia wierzytelności oraz dokładnego rozliczenia wzajemnych roszczeń. Tym samym, zlecając tę kwestię profesjonalistom, kredytobiorcy mogą znacznie zwiększyć swoje szanse na skuteczne odzyskanie należnych im środków w trudnej sytuacji związaną z upadkiem Getin Noble Bank.

Wierzytelność zgłoszona po terminie — opóźnienie nie wyklucza szansy, ale niesie dodatkowy koszt

Choć wierzyciele GNB swoje wierzytelności powinni zgłosić do 21 sierpnia 2023 r., spóźnienie nie będzie oznaczać całkowitego zablokowania możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Istnieje nadal szansa na zgłoszenie swoich wierzytelności, nawet po upływie tego terminu.
Jednakże trzeba mieć na uwadze, że zgłoszenie wierzytelności po tym terminie, wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Wynosi ona 1.010,49 zł.

Podsumowując…

Wierzyciele GNB mają uprawnienie do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie do 21 sierpnia 2023 r. Po tym terminie, aby to zrobić, konieczne będzie uiszczenie przez nich stosownej opłaty sądowej. Należy pamiętać, że pomimo iż zgłaszanie wierzytelności odbywa się drogą elektroniczną, przeznaczony do tego system KRZ wcale nie jest tak prosty i intuicyjny jak mogłoby się to wydawać. Dodatkowo, konieczność przygotowania odrębnych dokumentów może stanowić problem dla osób, które nie zajmują się sprawami upadłościowymi zawodowo.

Jeżeli zastanawiasz się nad zgłoszeniem wierzytelności wobec Getin Noble Bank S.A., skontaktuj się z nami. Dokonamy analizy Twojej sytuacji, przygotujemy stosowne dokumenty oraz przeprowadzimy przez cały proces w KRZ. Ponadto odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania.