Szalejąca inflacja, przerażający wzrost cen, rosnące stopy procentowe, a na dodatek często stojące w miejscu wynagrodzenie. Wszystko to ma wpływ na spotykające wiele osób problemy finansowe. Niekiedy okazuje się nawet, że wysokość ich zobowiązań finansowych jest wyższa niż uzyskiwanych dochodów. Zaczynają się więc problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań pieniężnych. Najczęściej dotyczą one kredytów na zakup mieszkania lub domu. Czasem jedyną opcją, która pozwoli odkopać się z długów jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czy zastanawiałeś się kiedyś jaki ma to wpływ na nieruchomość? Czy da się ją w jakiś sposób uchronić? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Czym jest upadłość konsumencka i kiedy można ją ogłosić?

To nic innego jak postępowanie sądowe skierowanie do osób niewypłacalny. Za osoby niewypłacalne uważa się takie, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań przez co najmniej 3 miesięcy. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może polegać na:

  • zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika,
  • umorzeniu części lub całości długów.

Działający w postępowaniu upadłościowym syndyk robi wszystko, aby spieniężyć majątek dłużnika i w jak największym stopniu zaspokoić jego wierzycieli.

Czy nieruchomość dłużnika wchodzi do masy upadłości?

Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości. Służy ona zaspokojeniu wierzycieli. Zarząd nad majątkiem dłużnika przejmuje wówczas wyznaczony przez sąd syndyk, który całym wchodzącym w skład masy upadłości majątkiem dłużnika rozporządzi  w ten sposób, aby w jaki największym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Istnieją pewne składniki mienia upadłego, które są wyłączone z masy upadłości. Należą do nich m.in.:

  • mienie, które jest wyłączone od egzekucji komorniczej (rzeczy codziennego użytku),
  • wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu – tj. wynagrodzenie równie minimalnej krajowej lub wyższe w przypadku, gdy na utrzymaniu upadłego pozostają inne osoby lub zachodzą inne szczególne okoliczności, zwiększające koszty utrzymania upadłego i jego rodziny. 

Niestety mieszkanie czy też dom dłużnika nie jest wykluczony z wejścia do masy upadłości. Ono również zostanie przez syndyka sprzedane. Ale spokojnie. Nie oznacza to przecież, że dłużnik wyląduje pod przysłowiowym mostem.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Jeżeli w wyniku ogłoszenia upadłości dłużnik straci swoją nieruchomość, to przepisy przewidują rozwiązania, których celem jest ochrona dłużnika przed bezdomnością.

Oznacza to, że jeżeli stanie się konieczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Wysokość tej kwoty określa sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, biorąc pod uwagę:

  • potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu,
  • zdolności zarobkowe upadłego,
  • sumę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania,
  • opinię syndyka.

Nieruchomość – czy można ją uratować?

Prawo upadłościowe umożliwia konsumentom zawarcie układu z wierzycielami. Jest to tzw. układ konsumencki. Jest to rozwiązanie, które pozwala zachować majątek dłużnik. W tym także zamieszkiwaną przez niego i jego bliskich nieruchomość. Zawarcie układu konsumenckiego pozwala na ustalenie, wspólnie z wierzycielami miesięcznego poziomu zaspokojenia wierzycieli. Pozwala to uniknąć zajęcia wynagrodzenia czy rachunków bankowych. Zgodę na zawarcie układu muszą jednak wyrazić wierzyciele, a układ ten, musi zatwierdzić sąd.

Czy układ konsumencki jest dla wszystkich?

Układ konsumencki to niewątpliwie korzystne rozwiązanie dla niewypłacalnego dłużnika. Nie może jednak skorzystać z niego każdy. Przede wszystkim, możliwości zarobkowe i sytuacja zawodowa dłużnika muszą wskazywać na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu. Oprócz tego niezbędne jest racjonalne podejście do tematu i wykazanie, że w ogóle jest możliwe zawarcie układu i wykonanie tego układu przez dłużnika.