Choć ogłoszenie upadłości najczęściej kojarzone jest z przedsiębiorcami, to nie tylko oni mogą to zrobić. Upadłość konsumencką ogłosić mogą także osoby fizyczne nieprowadzające działalności gospodarczej, które wpadły w spiralę zadłużeń i niestety nie ma widoków na wydostanie się z niej. Wówczas najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się ogłoszenie upadłości. W dzisiejszym wpisie skupimy się na tym jak wygląda upadłość konsumencka w Lublinie, ponieważ nasza Kancelaria przeprowadza skuteczne postępowania upadłościowe także na tym obszarze.

Czym jest i do czego służy upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, którego celem jest całkowite oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna. Ważne przy tym jest, iż przyczyną owej niewypłacalności nie może być umyślne działanie czy rażące niedbalstwo osoby, która upadłość chce ogłosić.

Upadłość konsumencka to procedura sądowa która umożliwia wyjście z długów osoby zadłużonej. Efektem końcowym właściwie przeprowadzonego postępowania jest pozbycie się zadłużenia.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Osobami, które najczęściej decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej są:

 • przedsiębiorcy,
 • członkowie zarządu spółek,
 • poręczyciele pożyczek i kredytów,
 • małżonkowie dłużników,
 • frankowicze,
 • rolnicy. 

A od 2021 r. możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej mają także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób, które są:

 • obywatelami Polski, a ich stałym miejscem zamieszkania i pobytu jest Polska,
 • są niewypłacalne, czyli nie są w stanie regulować swoich zobowiązań,
 • rzetelne wobec swoich wierzycieli i nie dokonały wobec nich krzywdzących czynności   w ciągu ostatnich 10 lat.

Upadłość konsumencka w Lublinie – złożenie wniosku i przebieg postępowania

Pierwszym etapem rozpoczynającym w ogóle postępowanie sądowe jest złożenie do sądu stosownego wniosku. Złożenie wniosku wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w kwocie 30 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł jeśli w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik taki jak adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny. 

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zwierać:

 • nazwę sądu, do którego składamy wniosek,
 • dane osobowe i adres dłużnika, tj. imię, nazwisko i numer PESEL,
 • podstawowe informacje o przedstawicielu ustawowym dłużnika (o ile dłużnik go posiada),
 • dane osobowych i adresowe pełnomocnika dłużnika (o ile oczywiście dłużnik z pomocy pełnomocnika korzysta),
 • żądania wniosku, czyli sprecyzowanie czy dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i czy wyraża zgodę na postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
 • aktualny wykazu majątku wraz z szacunkową wyceną,
 • spis wierzycieli uwzględniający imię, nazwisko lub nazwę wierzyciela, jego adres, kwotę zaległości i termin zapłaty,
 • spis wierzytelności spornych, który pozwala dodatkowo na zaznaczenie zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności,
 • Informacje o osiągniętych przychodach w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • sprecyzowanie wysokości kosztów, jakie dłużnik ponosi na utrzymanie siebie i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10.000,00 zł,
 • uzasadnienie wniosku,
 • listę dowodów potwierdzających okoliczności wskazanych w uzasadnieniu wniosku,
 • spis załączników dołączonych do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • oświadczenia dłużnika potwierdzającego, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Upadłość konsumencka w Lublinie – właściwość sądu

Kiedy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mamy już gotowy, należy złożyć go do sądu. Niezwykle istotne jest jednak, aby sąd ten był sądem właściwym. Sądem właściwym jest ten w okręgu którego znajduje się miejsce stałego pobytu dłużnika. Istotne jest aby do właściwości rzeczowej tego sądu należały sprawy upadłościowe.

            Dłużnicy z Lublina oraz okolicznych miejscowości, którzy zdecydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinni złożyć wniosek do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

IX Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu.

Oznacza to, że dłużnik zamieszkujący w jednej z wyżej wymienionych miejscowości lub miejscowości podlegającej pod jeden z wyżej wymienionych sądów swój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi złożyć w:

Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

W przypadku jednak, gdyby sąd I instancji oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnikowi przysługuje wniesienie zażalenie. Warto jednak pamiętać, że zażalenie wówczas należy wnieść do Sądu Okręgowy w Lublinie. Należy jednak zaznaczyć, że zażalenie wnoszone jest za pośrednictwem sądu I instancji. Dopiero ten sąd przekazuje zażalenie do Sądu Okręgowego po weryfikacji czy spełnione zostały wszystkie wymogi formalne zażalenia.

Upadłość konsumencka w Lublinie – jak skontaktować się z sądem upadłościowym?

Postępowania upadłościowe mogą toczyć się miesiącami. Niecierpliwi dłużnicy zazwyczaj dążą do kontaktu z sądem, żeby dowiedzieć się na jakim etapie jest ich sprawa. W najszybszy sposób można skontaktować się z sądem telefonicznie. W tym celu należy wybrać numer Biura Obsługi Interesantów (BOI):

 • +48 81 464 89 36

Dzwoniąc, oprócz przedstawienia się, należy podać sygnaturę sprawy. Jest to indywidualnie nadany „znak sprawy”, dzięki któremu pracownik sądu może szybciej i sprawniej zidentyfikować daną sprawę. Całkiem sprawny może okazać się także kontakt mailowy, bezpośrednio z IX Wydział em Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, tj. w9@lublin-wschod.sr.gov.pl.

Upadłość konsumencka w Lublinie – pomoc doradcy restrukturyzacyjnego

Należy pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zostać przygotowany rzetelnie, a informacje w nim zawarte zgodne z prawdą, w innym wypadku dłużnik może ponieść poważne konsekwencje prawne.

            Nasza Kancelaria udziela porad prawnych, pomaga przygotować niezbędną dokumentację, a także reprezentuje Klienta przed sądem. Naszm celem jest znalezienie dla Ciebie takiego rozwiązania, abyś mógł zacząć nowe życie bez długów.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Lublinie, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Wierzymy, że z pomocą naszych specjalistów z każdego kryzysu finansowego można wyjść na prostą.