Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest łatwe. Decyzji też towarzyszą obawy oraz wątpliwości. Związane są one często z brakiem wystarczającej wiedzy na temat całej procedury. Zadłużeni zastanawiają się czy upadłość konsumencka w Warszawie to właściwe rozwiązanie. W dzisiejszym wpisie chciałbym przybliżyć temat całej procedury. Oprócz tego, przedstawię kilka praktycznych informacji dotyczących ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Warszawie.

Czym jest upadłość konsumencka?

Od ogółu do szczegółu. Zanim więc przejdziemy do szczegółów dotyczących samego ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Warszawie, przybliżmy czym właściwie ta upadłość konsumencka jest. Najprościej – jest to rodzaj postępowania upadłościowego, którego celem jest pomoc w wyjściu z zadłużenia. Upadłość konsumencka może okazać się jedyną deską ratunku dla osób, których długi zdecydowanie przerosły i które nie mogą już regularnie spłacać swoich zobowiązań pieniężnych.

Upadłość konsumencka w Warszawie – od czego zacząć?

Kiedy już podejmiemy decyzję, że ogłoszenie upadłości to właściwe rozwiązanie, należy przygotować odpowiedni wniosek.

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zwierać:

 • Nazwę sądu, do którego składamy wniosek,
 • dane osobowe i adres dłużnika, tj. imię, nazwisko i numer PESEL,
 • podstawowe informacje o przedstawicielu ustawowym dłużnika (o ile dłużnik go posiada),
 • dane osobowych i adresowe pełnomocnika dłużnika (o ile oczywiście dłużnik z pomocy pełnomocnika korzysta),
 • żądania wniosku, czyli sprecyzowanie czy dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i czy wyraża zgodę na postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
 • aktualny wykazu majątku wraz z szacunkową wyceną,
 • spis wierzycieli uwzględniający imię, nazwisko lub nazwę wierzyciela, jego adres, kwotę zaległości i termin zapłaty,
 • spis wierzytelności spornych, który pozwala dodatkowo na zaznaczenie zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności,
 • Informacje o osiągniętych przychodach w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • sprecyzowanie wysokości kosztów, jakie dłużnik ponosi na utrzymanie siebie i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł,
 • uzasadnienie wniosku,
 • listę dowodów potwierdzających okoliczności wskazanych w uzasadnieniu wniosku,
 • spis załączników dołączonych do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • oświadczenia dłużnika potwierdzającego, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

W zakresie przygotowania wniosku oraz skompletowania załączników, warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. Jeden błąd popełniony podczas wypełniania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkować może nawet późniejszym umorzeniem postępowania. Dzięki mojej doskonałej znajomości przepisów prawa upadłościowego, a także wieloletniemu doświadczeniu, doskonale wiem jakie kroki podjąć, aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej przebiegło możliwie jak najszybciej.

Upadłość konsumencka w Warszawie – przesłanki

Aby sąd ogłosił upadłość konsumencką, muszą zaistnieć ku temu przesłanki. Przede wszystkim, osoba, której dotyczy wniosek, musi być niewypłacalna. Stan ten musi trwać co najmniej 3 miesiące. Co ważne, sąd uwzględni wniosek, jeżeli dłużnik wykaże, że stan niewypłacalności w jakim się znalazł jest wynikiem okoliczności, na które nie miał on wpływu.

Do którego sądu w Warszawie złożyć wniosek?

To, do którego Sądu złożymy wniosek ma istotne znaczenie. Spraw o upadłościowych nie rozpoznają bowiem wszystkie sądy. Przede wszystkim, są to sądy rejonowe i ich wydziały do spraw upadłościowych. W Warszawie, sądem tym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Przed informatyzacją postępowania upadłościowego, wszelką korespondencję w sprawie, w tym również wniosek, należało kierować na adres:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Wydział Gospodarczy

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Od 1 grudnia 2021 r. uruchomiono jednak Krajowy Rejestr Zadłużonych. Postępowania upadłościowe zostały zatem przeniesione do systemu teleinformatycznego. Informatyzacja postępowania oznacza, że wszelkie pisma w postępowaniu upadłościowym mogą być składane jedynie przez system teleinformatyczny. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć tylko zarejestrowany użytkownik.

Od tej pory wszystkie pisma, w tym również wniosek o upadłość konsumencką, muszą być składane drogą elektroniczną. Elektroniczne są także akta postępowania, a samo doręczanie pism także odbywa się za pomocą systemu.

Jaj skontaktować się z sądem upadłościowym w Warszawie?

Chcąc uzyskać informacje o tym co dzieje się z naszą sprawą, warto zadzwonić do sądu. Numery telefonów do telefonicznego Biura Obsługi Interesantów (BOI) podane są na stronie sądu:

 • tel. 22 33 41  392
 • tel. 22 33 41  393

Dzwoniąc, oprócz przedstawienia się, należy podać sygnaturę sprawy. Jest to numer indywidualnie nadany „znak sprawy”, dzięki któremu pracownik sądu może szybciej i sprawniej zidentyfikować Twoją sprawę.

Czy warto wnioskować o ogłoszenie upadłości w Warszawie?

Warto, na pewno dobrze tę decyzję przemyśleć. Nie można podjąć jej pochopnie. Skorzystanie z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego pomoże Ci przemyśleć wszystkie za i przeciw oraz podjąć świadomą decyzję. Jedno jednak jest pewne. Jeżeli narastające długi nas przerastają, a gdy dzwoni telefon, zastanawiamy się czy to nie windykator, zaś po otwarciu skrzynki boimy się czekającego w niej kolejnego wezwania do zapłaty, upadłość konsumencka może być dobry rozwiązaniem. Pozwoli ona na wyjście z zadłużenia i rozpoczęcie nowego startu – wolnego od długów.