Kiedy jako przedsiębiorca lub osoba prywatna borykasz się z problemem niespłaconych należności, z pomocą przychodzi firma windykacyjna. Firmy te specjalizują się w profesjonalnym odzyskiwaniu długów i posiadają szeroki zakres uprawnień, które umożliwiają skuteczne działanie na rzecz wierzyciela. Jakie są zatem uprawnienia firmy windykacyjnej?

Kiedy wierzyciel nabywa prawo do dochodzenia roszczenia?

Wierzyciel ma prawo żądać od swojego dłużnika wykonania zobowiązania w momencie gdy stanie się ono wymagalne. Termin ten zazwyczaj jest określony w treści umowy, która została zawarta między stronami.
Wymagalność roszczenia jest kluczowym czynnikiem dla możliwości dochodzenia realizacji zobowiązania zarówno drogą prywatną, jak i poprzez postępowanie sądowe. Innymi słowy, przed upływem terminu wymagalności, wierzyciel nie może skutecznie domagać się spełnienia zobowiązania przez dłużnika. Ważne jest również, że po nadejściu terminu wymagalności, wierzyciel może rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych.
Roszczenie staje się wymagalne w dniu, w którym dłużnik jest w stanie spełnić świadczenie ciążące na nim zgodnie z treścią istniejącego zobowiązania.
Należy pamiętać, że każda umowa może mieć różne warunki i terminy wymagalności, dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy oraz ewentualne skonsultowanie się z prawnikiem w celu zrozumienia terminów i obowiązków stron.

Metody działań windykacyjnych

W przypadku konieczności odzyskania długów istnieje kilka różnych opcji, które wierzyciele mogą wykorzystać. W praktyce wierzyciele mają do wyboru trzy główne metody: samodzielne dochodzenie spłaty zadłużenia, wszczęcie postępowania sądowego (włączając w to możliwość skorzystania z egzekucji komorniczej), lub zlecenie działań firmie windykacyjnej.
Przede wszystkim mogą zdecydować się na samodzielne dochodzenia spłaty długu. Wierzyciel podejmuje wówczas indywidualne kroki w celu odzyskania należności od dłużnika. Może to obejmować kontaktowanie się z dłużnikiem, wysyłanie wezwań do zapłaty, negocjacje w sprawie spłaty lub ustalania planu spłaty. Ta metoda może być stosowana zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorców, jednak może wymagać znacznych nakładów czasu i wysiłku.
Drugą opcją jest wszczęcie postępowania sądowego, które obejmuje skierowanie sprawy do sądu w celu uzyskania wyroku na niekorzyść dłużnika. Po uzyskaniu wyroku sądowego wierzyciel może skorzystać z komorniczej egzekucji, która umożliwia zajęcie majątku dłużnika w celu spłaty zadłużenia. Ta metoda wymaga formalności prawnych i może być bardziej czasochłonna, ale może zapewnić wierzycielowi większe uprawnienia i zabezpieczenia prawne.
Trzecią opcją jest zlecenie działań firmie windykacyjnej. Firma windykacyjna działa w imieniu wierzyciela, podejmując skuteczne kroki w celu odzyskania długu. Posiada ona specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie windykacji, co może zwiększyć szanse na sukces. Firma windykacyjna może podejść do sprawy zarówno polubownie, jak i korzystając z działań prawnych. Należą do nich np.: wystawienie tytułu wykonawczego czy zastosowanie egzekucji komorniczej.
Wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnej sytuacji wierzyciela, skali zadłużenia i preferencji. W każdym przypadku ważne jest jednak skonsultowanie się z prawnikiem lub ekspertem ds. windykacji, aby zrozumieć wszystkie dostępne opcje i skutki każdej z nich.

Uprawnienia firmy windykacyjnej – co im wolno, a czego nie?

Firmy windykacyjne posiadają szeroki zakres uprawnień, które umożliwiają im efektywne odzyskiwanie długów w imieniu wierzyciela. Dzięki doświadczeniu, wiedzy prawniczej i skutecznym strategiom windykacyjnym, są w stanie podjąć działania zarówno polubowne, jak i prawne, mające na celu odzyskanie zaległych należności.
Firmy zajmujące się windykacją nie posiadają statusu organów egzekucyjnych, który jest zastrzeżony wyłącznie dla sądów i komorników. Z tego też względu firmy windykacyjne oczywiście nie mają takich samych uprawnień jak instytucje państwowe.
W praktyce wiele firm windykacyjnych wprowadza w błąd zarówno swoich klientów – wierzycieli, jak i dłużników, na których podejmują działania. Ważne jest zrozumienie, że windykatorzy mają ograniczone pole działania, nawet jeśli twierdzą inaczej.
Firma windykacyjna może podejmować czynności mające na celu wyegzekwowanie spłaty długu przez dłużnika. Jej działania mogą mieć miejsce niezależnie od toczącego się postępowania sądowego. Niemniej jednak windykacja jest przeprowadzana jako alternatywa dla postępowania sądowego. Głównym czynnikiem wpływającym na to jest czas, ponieważ windykatorzy działają zazwyczaj szybciej niż sądy czy komornicy.

W procesie windykacji firma zajmująca się tym obszarem może:

  • Wysyłać wezwania do zapłaty lub informacje o zadłużeniu danej osoby;
  • Odwoływać się do istniejącego zobowiązania, takiego jak umowa sprzedaży, zlecenia, umowa o dzieło. Dotyczy to także odwoływania się do danych wierzyciela, który jest klientem firmy windykacyjnej;
  • Informować dłużnika o aktualnym stanie zadłużenia, narastających odsetkach, terminie i sposobie uregulowania zobowiązania. A także o podejmowanych lub planowanych działaniach w danej sprawie. Dla przykładu chodzi o poinformowanie dłużnika o skierowaniu sprawy do postępowania sądowego, jeśli nie ureguluje on swojego długu w wyznaczonym przez wierzyciela terminie.

To zasadniczo ogranicza zakres uprawnień firm windykacyjnych.

Czego nie wolno firmom windykacyjnym?

Firmy windykacyjne, nie mają uprawnień w szczególności do:

  • Dokonywania zajęcia jakichkolwiek składników majątkowych dłużnika, w tym środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Tego rodzaju uprawnienie posiada jedynie komornik w ramach postępowania egzekucyjnego;
  • Nachodzenia dłużnika w jego miejscu zamieszkania lub pracy, ani też nękania go za pomocą telefonów, e-maili, wiadomości SMS lub pism. To ograniczenie dotyczy również członków rodziny i znajomych dłużnika. Windykator nie może naruszać miru domowego – w przypadku takiego zachowania dłużnik ma prawo wezwać policję;
  • Żądania od dłużnika ujawnienia swojego majątku lub występowania do organów państwowych w celu uzyskania informacji na ten temat;
  • Zastraszenia dłużnika konsekwencjami niewykonania zobowiązania w terminie.

Niestety, w praktyce windykatorzy często nadużywają swoich uprawnień i czasami zachowują się jak komornicy podczas egzekucji, co jest absolutnie niedopuszczalne.

Uprawnienia firmy windykacyjnej – wnioski

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy windykator przekracza swoje kompetencje i zachowuje się jak komornik, warto zaznaczyć, że nie posiada takich samych uprawnień. Jego działania są wówczas poważnym naruszeniem prawa. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy firma zajmująca się windykacją regularnie dokucza dłużnikom poprzez nadmierną ilość telefonów, pism czy nieustanne kontakty osobiste.