Upadłość przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej nie jest niczym nadzwyczajnym. Można by rzec, że jest po prostu wpisana w jej funkcjonowanie. Istnieje jednak możliwość, która w momencie niewypłacalności pozwala odetchnąć z ulgą. To ogłoszenie upadłości spółki. Posunięcie to bez wątpienia pozwoli przerwać narastające długi oraz załagodzić ich skutki. Poniżej dowiesz się jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek o upadłość spółki.

Wniosek o upadłość spółki – kto i kiedy może go złożyć?

Postępowanie o upadłość należy wszcząć w momencie gdy spółka stanie się niewypłacalna. Niewypłacalność jest pojęciem, które zarówno w literaturze jak i w orzecznictwie opisywane jest w sposób różnorodny. Nie jest ono zatem tak oczywiste jak mogłoby się wydawać. Najprościej jednak rzecz ujmując, niewypłacalność spółki następuje wtedy, gdy jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że stan taki musi utrzymywać się przez co najmniej 3 miesiące. Istnieje również druga przesłanka. Ma ona zastosowanie w odniesieniu do spółek osobowych, w których żaden ze wspólników ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność osobistą nie jest osobą fizyczną. Niewypłacalność należy wówczas rozumieć jako sytuację nadmiernego zadłużenia, gdy wysokość zobowiązań pieniężnych przekracza wartość majątku. Stan ten musi być trwały, co oznacza, że powinien utrzymywać się przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o upadłość spółki są zarówno dłużnik jak i wierzyciel. Wśród osób uprawnionych do złożenia wniosku o upadłość spółki możemy wyróżnić:

  1. W stosunku do spółek osobowych (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej) – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;
  2. W odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami;
  3. Wobec osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów

Wniosek o upadłość spółki – termin na jego złożenie

Stan bankructwa niewątpliwie sam w sobie przysparza wiele stresu. Jakby na to nie spojrzeć, jest początkiem końca istnienia prowadzonego biznesu. Należy jednak pamiętać, o ciążącym na przedsiębiorcy obowiązku złożenia do właściwego sądu wniosku o upadłość spółki.

Dłużnik powinien obowiązek ten wykonać w ciągu 30 dni liczonymi od dnia zaistnienia przesłanki niewypłacalności. „Moment zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma charakter obiektywny i nie może być pozostawiony swobodnemu uznaniu członka zarządu spółki” (wyrok WSA w Łodzi z 11.03.2008 r.,I SA/Łd 1109/07, LEX nr 468130).

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o o upadłość spółki powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę dłużnika,
  • numer PESEL lub KRS,
  • NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer,
  • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
  • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy,
  • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wniosek o upadłość spółki – konsekwencje niezłożenia go we wskazanym terminie

Dłużnik, który nie dochowa trzydziestodniowego terminu na złożenie wniosku o upadłość spółki musi liczyć się z konsekwencjami. Być może będzie on zmuszony wziąć odpowiedzialność za długi spółki odpowiadając całym swoim majątkiem. Naraża się także na odpowiedzialność odszkodowawczą względem samej spółki i pozostałych wspólników. Odpowiedzialność spoczywająca w tym zakresie na dłużniku wynika wprost z przepisów prawa. „Przewidziana […] odpowiedzialność jest odpowiedzialnością odszkodowawczą ex delicto opartą na zasadzie winy. Jej przesłankami są zatem: szkoda, wina odpowiedzialnych osób oraz związek przyczynowy pomiędzy ich zachowaniem, polegającym na niewykonaniu obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przewidzianym terminie, a powstałą szkodą” (wyrok SA w Łodzi z 16.09.2015 r.,I ACa 347/15, LEX nr 1808662).

Należy pamiętać, że podczas prowadzenia własnego biznesu będą zarówno wzloty jak i upadki. Pojawią się kryzysy czy chwile zwątpienia. Ale chwilowy kryzys nie zawsze musi oznaczać bankructwo. W sytuacji kryzysowej, należy podjąć odpowiednie kroki. To brak podjęcia stosownych działań lub popełnione błędy w trakcie wystąpienia kryzysu w przedsiębiorstwie, przyczyniają się do jego bankructwa. Należy więc zachować czujność, wstrzymać się od zbyt entuzjastycznej postawy w stosunku do popełnianych błędów oraz nauczyć się dostrzegać ewentualne zagrożenie.

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji o swojej sprawie w zakresie wierzytelności, upadłości czy restrukturyzacji napisz do nas na kontakt.