W kontekście postępowania upadłościowego kluczowym działaniem dla wierzyciela, aby odzyskać swoje należności, jest zgłoszenie wierzytelności. Proces ten, choć z pozoru prosty, wymaga zrozumienia i świadomości jego znaczenia, jak i zasad, które nim rządzą. W tym wpisie przyjrzymy się, czym jest zgłoszenie wierzytelności oraz jakie są jego podstawowe zasady w postępowaniu upadłościowym.

Czym jest zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności to prawna procedura, w ramach której wierzyciel zgłasza swój udział w postępowaniu upadłościowym. Jest to warunek niezbędny, aby móc dochodzić swoich praw w ramach danego postępowania. W przypadku postępowania upadłościowego, zgłoszenie to jest obligatoryjne i warunkuje możliwość udziału wierzyciela w podziale masy upadłościowej. 

Zgłoszenie jako forma dochodzenia roszczeń

Zgłoszenie wierzytelności do syndyka jest traktowane jako formalny sposób dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Jest to rodzaj powództwa, który umożliwia wierzycielowi uczestnictwo w podziale funduszów masy upadłościowej i inne działania związane z postępowaniem.

Konsekwencje braku zgłoszenia

Niezgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela nie powoduje jej wygaśnięcia, ale pozbawia wierzyciela możliwości zaspokojenia jej w ramach postępowania upadłościowego. Po zakończeniu postępowania upadłościowego wierzyciel może próbować dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od dłużnika.

Wierzytelności zabezpieczone a postępowanie upadłościowe

Wierzytelności zabezpieczone (np. przez hipotekę czy zastaw) również podlegają zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym. Jeśli nie zostaną zgłoszone, są umieszczane na liście wierzytelności z urzędu. Wierzyciele posiadający zabezpieczenie mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia w ramach postępowania.

Zasady proceduralne zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

W postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 236 Prawa upadłościowego, zgłoszenie wierzytelności do syndyka jest niezbędne, aby wierzyciel mógł uczestniczyć w postępowaniu. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Wierzyciel, zgłaszając wierzytelność, musi przedstawić dowody na jej istnienie i wysokość, takie jak umowy, rachunki, czy faktury VAT.

Formalne aspekty zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności w procesie upadłościowym jest istotnym pismem procesowym, które musi spełniać określone wymogi formalne. Zgodnie z art. 126 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), każde pismo procesowe, w tym zgłoszenie wierzytelności, powinno zawierać precyzyjne elementy.

Kluczowe wymogi pisma procesowego

  • Oznaczenie syndyka i uczestników postępowania

Każde zgłoszenie wierzytelności powinno precyzyjnie określać syndyka masy upadłości, wyznaczonego przez sąd upadłościowy, oraz zawierać dane uczestników postępowania, czyli wierzyciela zgłaszającego wierzytelność oraz upadłego dłużnika.

  • Rodzaj i treść pisma

Pismo musi jednoznacznie wskazywać, że jest zgłoszeniem wierzytelności. Powinno zawierać również osnowę wniosku, czyli szczegółowe żądanie uznania określonej wierzytelności na liście długów.

  • Podpis i załączniki

Zgłoszenie wierzytelności wymaga podpisu wierzyciela lub jego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika. Ponadto, jeżeli zgłoszenie zawiera jakiekolwiek załączniki, muszą one zostać wyraźnie wymienione i dołączone do pisma, zgodnie z art. 126 § 11 k.p.c.

  • Zgłoszenie elektroniczne

Współczesne postępowanie upadłościowe umożliwia zgłaszanie wierzytelności także drogą elektroniczną, poprzez rejestr. Ta forma zgłoszenia również musi spełniać wymogi formalne określone w art. 126 k.p.c. i być zgodna z zasadami postępowania procesowego.

  • Znaczenie prawidłowego zgłoszenia

Precyzyjne spełnienie wymogów formalnych jest kluczowe dla skuteczności zgłoszenia wierzytelności. Niewłaściwe przygotowanie pisma może skutkować jego odrzuceniem lub opóźnieniem w rozpatrzeniu sprawy, co z kolei może mieć wpływ na możliwości zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Dlatego każdy wierzyciel powinien zadbać o właściwą formę i treść zgłoszenia, aby efektywnie chronić swoje interesy w procesie upadłościowym.

Zgłoszenie wierzytelności — jak go dokonać?

Proces zgłoszenia wierzytelności zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu służącego obsłudze postępowania sądowego, jakim jest Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).

W celu zatwierdzenia zgłoszenia wierzytelności stosuje się jedną z następujących metod:

  • Zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  • Użycie podpisu zaufanego;
  • Stosowanie podpisu osobistego;
  • Uwierzytelnienie w sposób umożliwiający potwierdzenie źródła i nienaruszalności danych w formie elektronicznej, co jest możliwe dzięki systemowi teleinformatycznemu.

Wyjątek stanowią wierzyciele posiadający należności z tytułu stosunku pracy (z wyłączeniem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub osoby zarządzającej przedsiębiorstwem dłużnika), należności alimentacyjne, renty z tytułu choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz renty z tytułu zamiany praw dożywocia na rentę dożywotnią. Ci wierzyciele mogą składać pisma procesowe i dokumenty bez korzystania z systemu teleinformatycznego służącego postępowaniu sądowemu.

Konsekwencje zgłoszenia wierzytelności po terminie

Okres na zgłoszenie wierzytelności jest ustalany przez sąd w momencie wydawania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Z reguły, termin ten to 30 dni licząc od daty ogłoszenia upadłości w rejestrze. 

Spóźnienie w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym może prowadzić do poważnych komplikacji dla wierzyciela. Chociaż zgłoszenie dokonane po terminie jest nadal skuteczne, może się okazać, że środki z masy upadłości zostaną rozdzielone przed jego dokonaniem, ograniczając możliwości zaspokojenia roszczeń spóźnionego wierzyciela. Dodatkowo wierzyciel będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z późniejszym zgłoszeniem, takich jak opłaty za obwieszczenie czy przygotowanie dodatkowej listy wierzytelności. Te wymogi dotyczą nawet w sytuacjach, gdy spóźnienie nie wynika z winy wierzyciela. Dlatego, aby uniknąć takich trudności, każdy wierzyciel uczestniczący w postępowaniu upadłościowym powinien pamiętać o terminowym zgłoszeniu wierzytelności do syndyka.

Zgłoszenie wierzytelności — podsumowanie

Zgłoszenie wierzytelności jest kluczowym działaniem dla wierzyciela w procesie upadłościowym, umożliwiającym dochodzenie swoich praw i udział w podziale masy upadłościowej. Wierzyciele powinni jednak pamiętać, że dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym wymaga od nich znajomości tej procedury. Zgłoszenie wierzytelności musi spełniać określone wymogi formalne, w tym zawierać dane syndyka, uczestników postępowania, oraz szczegółowe informacje o roszczeniu. Nie można także zapomnieć o określonym terminie na zgłoszenie wierzytelności przez wierzycieli, ponieważ opóźnienie może skutkować utratą możliwości zaspokojenia roszczeń i dodatkowymi kosztami. W końcu jest to dla nich kluczowy element postępowania upadłościowego, który umożliwia im uczestnictwo w postępowaniu i potencjalne zaspokojenie ich roszczeń.