W ostatnim czasie można dostrzec wzrost liczby przedsiębiorców, którzy muszą sobie radzić z nieuregulowanymi należnościami od swoich kontrahentów. Takie niespłacone faktury mogą skutkować zakłóceniem stabilności finansowej firmy, a w ekstremalnych sytuacjach mogą nawet doprowadzić do poważnych problemów finansowych. Jedną z opcji, która zyskuje na popularności w biznesie jako sposób na zaradzenie temu problemowi, jest zbycie wierzytelności firmom windykacyjnym. Poniżej wyjaśnimy, czym jest sprzedaż wierzytelności i jakie mogą być korzyści wynikające z podjęcia takiej decyzji.

Czym jest sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż długów jest regulowana przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Istotne jest wyjaśnienie, że technicznie jest to znane jako cesja, co jest równoznaczne z przelewem wierzytelności.
Cesja, inaczej nazywana przelewem wierzytelności, jest umową, w której pierwotny wierzyciel (cedent) przekazuje swoje prawo do wierzytelności stronie trzeciej (cesjonariuszowi). Ten transfer jest uznawany za legalny i skuteczny natychmiast po podpisaniu umowy, nie wymagając dodatkowych formalności do przekazania długu.

Wyrażając to w bardziej zrozumiały sposób, handel długami to procedura, gdzie wierzyciel zbywa swoje prawo do długu innemu podmiotowi, który przejmuje rolę nowego wierzyciela. W zamian pierwotny wierzyciel otrzymuje pewną ilość środków pieniężnych, przenosząc swoje prawa do długu na nowego nabywcę.

W rzeczywistości, ten rodzaj transakcji stosuje się często w kontekście długów, które są trudne do odzyskania lub już przedawnione. Pozwala to pierwotnemu wierzycielowi odzyskać część swoich pieniężnych strat. Osoba lub firma, która kupuje długi, zazwyczaj specjalizuje się w odzyskiwaniu długów, i jest w stanie nabywać takie wierzytelności po obniżonej cenie, a następnie podjąć próbę odzyskania całej sumy od dłużników.

Dla pierwotnego wierzyciela sprzedaż długu jest opłacalna, ponieważ umożliwia mu zminimalizowanie strat związanych z nieściągalnymi wierzytelnościami. Jednocześnie pozwala na odzyskanie należnych mu środków finansowych. Dla nabywcy, to okazja do zakupu długów po niższej cenie i próby ich całkowitego odzyskania, tworząc możliwość zarobienia na tej różnicy.
Jak można dokonać sprzedaży długu? Istnieją różne metody, w tym:

  • Skup wierzytelności przez specjalizowane firmy,
  • Bezpośrednie zgłoszenie do agencji windykacyjnej,
  • Sprzedaż innym podmiotom w branży,
  • Indywidualna sprzedaż wierzytelności.

O zaletach i wadach sprzedaży wierzytelności pisaliśmy TUTAJ.

Czy wszystkie długi da się sprzedać?

Sprzedawanie wierzytelności można zastosować do różnorodnych rodzajów zobowiązań, o ile nie są one objęte żadnymi zakazami wywodzącymi się z prawa, właściwości zobowiązań lub klauzulami umownymi. Jest to wyjątkowo obszerny obszar, który zezwala na przeniesienie wielu różnych typów wierzytelności.
W tym kontekście proces sprzedaży wierzytelności może obejmować:

  • Zobowiązania pieniężne — tutaj oryginalny wierzyciel ma możliwość przekazania swoich praw związanych z długiem na korzyść nabywcy, który przejmuje rolę nowego wierzyciela;
  • Zobowiązania niepieniężne — odnosi się to do okoliczności, w których zobowiązanie nie jest przedstawione w postaci pieniężnej, ale raczej jako prawo do pewnego świadczenia lub dostarczenia określonej rzeczy czy usługi;
  • Zabezpieczone wierzytelności — to takie, które są zabezpieczone, na przykład hipoteką, zastawem czy zastawem rejestrowym, także mogą być przedmiotem tej transakcji;
  • Przedawnione wierzytelności — choć dług jest już przedawniony, istnieje możliwość jego sprzedaży. Nabywca powinien być jednak świadomy tego, że dochodzenie takiego długu w sądzie może być niemożliwe;
  • Część zobowiązań — również można rozważyć opcję przeniesienia tylko części zobowiązań, co w niektórych przypadkach może być korzystnym rozwiązaniem;
  • Wierzytelności przyszłe — ponadto strony mogą optować za przeniesieniem zobowiązań, które jeszcze nie powstały, ale są związane z przyszłym ustanowieniem określonego stosunku prawnego.

Korzyści ze sprzedaży trudnych wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w świecie biznesu. Szczególnie w sytuacjach, gdzie przedsiębiorcy napotykają trudności w odzyskiwaniu należności od dłużników. Spróbujmy więc zbadać, jakie konkretnie korzyści może przynieść taki krok.

Pierwsza i najbardziej oczywista korzyść to możliwość szybszego odzyskania zablokowanych funduszy. Zamiast wieloletniego oczekiwania na spłatę długów, przedsiębiorcy mogą szybko odzyskać część swoich środków. Odzyskane pieniądze mogą z kolei przeznaczyć na inne opłacalne inwestycje. Wpływa to pozytywnie na płynność finansową firmy, umożliwiając zainwestowanie tych funduszy w inne lukratywne przedsięwzięcia.

Dodatkowo sprzedaż wierzytelności zmniejsza ryzyko związane z niespłacalnością dłużnika. Poprzez transfer praw wierzytelności na firmę windykacyjną lub innego cesjonariusza, przedsiębiorca pozbywa się stresu i niepewności związanej z odzyskiwaniem długu. To nowy wierzyciel przejmuje obowiązek i ryzyko skutecznej windykacji długu. W tym wszelkie problemy związane z ewentualną niewypłacalnością dłużnika czy opóźnieniami w spłacie.

Jest to również sytuacja korzystna dla cesjonariusza, który ma szansę na zysk, nabywając wierzytelność za kwotę niższą niż jej faktyczna wartość. Jeśli dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie w całości, cesjonariusz osiąga zysk. Często są to firmy specjalizujące się w windykacji długów, posiadające odpowiednie doświadczenie i zasoby do skutecznego odzyskania należności.

Ostatnią, ale nie mniej istotną korzyścią, o której wspomnę, jest fakt, że sprzedaż wierzytelności może otworzyć drzwi do nowych inwestycji. Uwalniając związane środki, przedsiębiorca zyskuje możliwość reinwestycji tych funduszy w nowe, obiecujące projekty. Może to pozytywnie wpłynąć na ogólny rozwój i ekspansję jego biznesu.

W rezultacie sprzedaż wierzytelności ukazuje się jako strategiczny ruch, który może przynieść szereg korzyści. Zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla cesjonariusza, ułatwiając jednocześnie stabilny rozwój biznesowy.