Upadłość firmy jest poważnym zdarzeniem, które może spowodować szereg konsekwencji dla pracowników, właścicieli, wierzycieli i innych zainteresowanych stron. Jest to sytuacja, w której firma nie jest w stanie spłacić swoich długów lub zobowiązań finansowych, co zwykle prowadzi do ogłoszenia jej bankructwa. W tym artykule omówimy, kiedy mamy do czynienia z upadłością firmy i jakie są konsekwencje tego zdarzenia.

Kto powinien złożyć wniosek o upadłość firmy?

Gdy firma jest niezdolna do uregulowania swoich zobowiązań przez dłuższy czas, na ogół traktuje się ją jako niewypłacalną. Jeśli takie przedsiębiorstwo posiada co najmniej dwóch wierzycieli i posiada majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i częściowej spłaty długu, powinno złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Niewypłacalność to także sytuacja, w której wartość zobowiązań przewyższa wartość majątku dłużnika przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W takim przypadku przedsiębiorstwa powinny składać wnioski o upadłość, jeśli nie ma szans na poprawę sytuacji finansowej w przyszłości.


Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy trzeba złożyć w ciągu 30 dni od powstania stanu niewypłacalności.

Więcej o tym, kiedy firma powinna ogłosić upadłość, pisaliśmy TUTAJ.

Kiedy może dojść do upadłości firmy?

Upadłość firmy występuje, gdy nie jest w stanie ona uregulować swoich zobowiązań finansowych w terminie lub w ogóle. Może to wynikać z różnych przyczyn, w tym nieudanych inwestycji, niewłaściwej strategii biznesowej, wzrostu konkurencji, zbyt dużej ilości długów lub braku płynności finansowej. Firmy, które znajdują się w takiej sytuacji, często podejmują próby restrukturyzacji, aby uniknąć upadłości, ale w niektórych przypadkach jest to niemożliwe.

Czy upadłość i restrukturyzacja to to samo?

Nic bardziej mylnego. Choć postępowania te bywają mylone, są one zupełnie różne i przede wszystkim odmienny jest ich cel.


Upadłość jest postępowaniem, które ma na celu zlikwidowanie niewypłacalnej firmy, zaspokojenie wierzycieli i podział pozostałości majątku między udziałowców. W upadłości przedsiębiorstwo jest likwidowane, a jego aktywa się sprzedaje w celu spłaty długu.


Z kolei, restrukturyzacja to proces, który pozwala na restrukturyzację długu i przetrwanie przedsiębiorstwa. W tym przypadku przedsiębiorstwo dokonuje zmian w swojej strukturze i zarządzaniu w celu poprawy swojej sytuacji finansowej. Wierzyciele są zachęcani do uzgodnienia nowych warunków spłaty długu, a przedsiębiorstwo ma szansę, by kontynuować działalność.


W skrócie upadłość to likwidacja niewypłacalnej firmy, podczas gdy restrukturyzacja to proces pozwalający na poprawę sytuacji finansowej firmy.

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Firmy prowadzone w formie spółek prawa handlowego, czyli spółka z o.o., akcyjna, jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie jednoosobowej, mają prawo do ogłoszenia upadłości.
Co ciekawe, ostatnio przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają łatwiejszy dostęp do ogłoszenia upadłości jako konsument. Pod warunkiem zaprzestania prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości firmy

Ogłoszenie upadłości firmy wiąże się z szeregiem konsekwencji. Zarówno dla samej firmy, jak i jej pracowników, wierzycieli i innych zainteresowanych stron. Taka sytuacja wiąże się z licznymi konsekwencjami, które mają wpływ na przedsiębiorstwo, jego pracowników, wierzycieli i innych zainteresowanych stron.

Do najważniejszych konsekwencji ogłoszenia upadłości firmy, należą:

  • Likwidacja firmy – w przypadku upadłości firmę zazwyczaj się likwiduję, a jej aktywa sprzedaje w celu spłaty długu wierzycieli;
  • Zwolnienia pracowników – często upadłość firmy wiąże się z redukcją etatów lub nawet zwolnieniem wszystkich pracowników;
  • Utrata reputacji – ogłoszenie upadłości może wpłynąć negatywnie na reputację firmy, co może skutkować trudnościami w przyszłych działaniach biznesowych;
  • Utrata majątku – wierzyciele mogą żądać zwrotu długu przez sprzedaż aktywów firmy, co może prowadzić do utraty majątku przez udziałowców i właścicieli firmy;
  • Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego – ogłoszenie upadłości firmy jest wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego, co może skutkować trudnościami w uzyskaniu kredytów lub pożyczek w przyszłości.
  • Wpływ na innych zainteresowanych – upadłość firmy może mieć wpływ na innych zainteresowanych stron, takich jak dostawcy, kontrahenci czy inwestorzy;
  • Koszty postępowania – nie można zapominać również o tym, że postępowanie upadłościowe jest zazwyczaj kosztowne, a koszty te ponoszą udziałowcy i właściciele firmy.

Podsumowanie

Podsumowując, upadłość firmy to poważna sytuacja, która może mieć negatywne skutki dla wielu zainteresowanych stron. Ważne jest, aby przedsiębiorcy zwracali uwagę na sygnały wskazujące na niewypłacalność i reagowali na nie odpowiednio wcześnie. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą w podjęciu decyzji o dalszym działaniu. Warto pamiętać, że w przypadku niewypłacalności firmy, nie tylko spłata długu jest istotna, ale również odpowiednie podejście do procesu upadłościowego. Odpowiednie podejście pozwoli na minimalizację skutków dla wszystkich zainteresowanych stron.