W dzisiejszym świecie finansów osobistych i biznesowych, zrozumienie systemów informacji kredytowej i rejestrów dłużników jest kluczowe dla każdego, kto chce świadomie zarządzać swoimi finansami. Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KRD) oraz Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to trzy instytucje, które odgrywają fundamentalną rolę w polskim systemie finansowym, zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Każda z nich gromadzi i przetwarza dane dotyczące historii kredytowej, zobowiązań oraz wiarygodności finansowej, wpływając na zdolność kredytową i możliwości finansowe.
Mimo że KRZ, KRD i BIK mają wspólny cel, czyli zapewnienie transparentności finansowej, różnią się między sobą pod względem zakresu działania, rodzaju gromadzonych informacji oraz wpływu na życie finansowe jednostek i firm. W tym artykule skupimy się na dokładnym wyjaśnieniu tych różnic, aby czytelnicy mogli lepiej zrozumieć, jak te trzy instytucje wpływają na ich codzienne życie finansowe oraz jakie kroki mogą podjąć, aby utrzymać pozytywny profil kredytowy i unikać potencjalnych problemów z zadłużeniem.

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) jest stosunkowo nowym narzędziem w polskim systemie prawnym, ponieważ funkcjonuje od 1 grudnia 2021 roku. Jego głównym celem jest zapewnienie transparentności oraz usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. KRZ funkcjonuje jako ogólnopolski, jawny i bezpłatny rejestr, prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Rejestr ten zawiera informacje o dłużnikach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością, oraz tych, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

KRZ ma na celu zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu, wierzyciele mają ułatwiony dostęp do informacji potrzebnych do efektywnego dochodzenia swoich praw. Ponadto KRZ ma za zadanie zwiększyć stopień zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz podnieść bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

W tym (jawnym) rejestrze tym znajdziemy informacje dotyczące:

 1. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności.
 3. osób fizycznych, wobec których prowadzona jest: egzekucja świadczeń alimentacyjnych, należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jeżeli chcesz zagłębić temat samego KRZ, to więcej informacji o nim znajdziesz w TYM artykule na naszym blogu.

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KRD)

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to jedna z kilku działających w Polsce instytucji zajmujących się gromadzeniem informacji o zadłużeniach. Jest to prywatna, komercyjna firma, która mimo nazwy sugerującej powiązania państwowe i wykorzystania narodowych barw w swoim logo, nie jest państwową bazą długów. Zresztą jedną z wielu.

Podobnie jak inne biura informacji gospodarczej, KRD zbiera i udostępnia informacje o zadłużeniach zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców – niezależnie od ich wielkości.
Należy jednak pamiętać, że biura informacji gospodarczej, w tym Krajowy Rejestr Długów, są instytucjami prywatnymi. Rejestry takie nie są przeznaczone do przeprowadzania procedur określonych w przepisach prawa.

W Krajowym Rejestrze Długów mogą znaleźć się osoby fizyczne, których zadłużenie wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych, oraz przedsiębiorcy z długami przekraczającymi 500 złotych. Istotne jest również to, że jeśli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, dłużnik może zostać wpisany do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG nawet za mniejsze kwoty zadłużenia.

W ramach usług oferowanych przez Krajowy Rejestr Długów możliwe jest:

 • Weryfikowanie wiarygodności przedsiębiorstw działających na terenie Polski;
 • Rejestrowanie informacji o dłużnikach, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań wobec wierzycieli;
 • Ustalanie, kto zapytał o dane osobiste lub informacje dotyczące prowadzonej przez nas firmy;
 • Pobieranie raportu na własny temat;
 • Korzystanie z usług ciągłego monitorowania działalności firm.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Biuro Informacji Kredytowej (BIK), to instytucja gromadząca dane dotyczące osób biorących kredyty i pożyczki w różnych bankach w Polsce. Informacje te dotyczą zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców oraz rolników. W BIK rejestrowane są nie tylko informacje o istniejących zadłużeniach, ale również o terminowym spłacaniu zobowiązań finansowych. To ostatnie może być szczególnie dobrą wiadomością dla osób starających się o kredyt i oczekujących na pozytywną decyzję kredytową. Należy pamiętać, że banki pozytywnie postrzegają punktualność w spłacie zobowiązań.

Wśród informacji przetwarzanych przez BIK znajdziemy informacje dotyczące wszelkiego rodzaju kredytów, tj.:

 • na zakup towarów, usług i papierów wartościowych,
 • niecelowych,
 • studenckich,
 • mieszkaniowych
 • pracowniczych,
 • odnawialnych,
 • poręcznych,

a także informacje dotyczące:

 • kart detalicznych, kredytowych oraz debetowych,
 • limitu debetowego w ROR.

Podsumowanie głównych różnic między KRZ, KRD, BIK.

Wszystkie wskazane wyżej instytucje łączą pewne cechy, jednak w wielu kwestiach są zupełnie różne. Dla wielu osób te krótkie nazwy bywają mylące. Dlatego poniżej przedstawiamy skrótowe porównanie najważniejszych, podstawowych różnić pomiędzy trzema opisanymi wyżej instytucjami.

 • KRZ jest publicznym rejestrem skupiającym się na restrukturyzacji i upadłości, mającym na celu transparentność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
 • KRD jest prywatnym biurem informacji gospodarczej, które zbiera dane o zadłużeniach i służy do weryfikacji wiarygodności finansowej.
 • BIK koncentruje się na historii kredytowej i pożyczkowej, wspierając banki w ocenie zdolności kredytowej klientów.

Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje jako narzędzie rządowe, zaprojektowane głównie do obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Oprócz tego — do udzielania informacji o osobach, wobec których takie postępowania są lub były inicjowane. Z kolei Krajowy Rejestr Długów to instytucja należąca do biur informacji gospodarczej. Można w nim uzyskać dane o osobach, które mają zaległości w płatnościach wobec swoich wierzycieli. Zaś Biuro Informacji Kredytowej, utworzone przez banki, umożliwia instytucjom finansowym ocenę zdolności kredytowej potencjalnych klientów.

Wpadłaś/eś w spiralę zadłużenia i Twoje dane znalazły się w którymś z ww. rejestrów? Zapraszamy do kontaktu.