Upadłość konsumencka to proces, w którym osoba fizyczna – dłużnik, składa do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, czyli swojego bankructwa. Celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikowi spłaty swoich długów w sposób uregulowany i kontrolowany przez sąd, a jednocześnie zapewnienie mu ochrony przed wierzycielami. Oprócz tego, podczas całego procesu niezwykle ważne jest, aby wierzyciele dłużnika zostali zaspokojeni w jak największym stopniu. Upadłość konsumencka umożliwia dłużnikowi rozpoczęcie nowego życia bez długów. Wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Jak to wygląda „od podszewki”? Wyjaśniam poniżej.

Upadłość konsumencka – kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, czyli dłużnik, który posiada problemy ze spłatą swoich długów. Zazwyczaj są to osoby, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli.


Upadłość konsumencka, jak z resztą sama nazwa wskazuje, dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli więc prowadzisz działalność gospodarczą – nie będziesz mógł ogłosić upadłości konsumenckiej. Dobrą wiadomością jest jednak to, że nie ma żadnych restrykcji dotyczących czasu, który musi upłynąć od zakończenia prowadzenia JDG, aż do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że możesz to zrobić już nawet dzień po zakończeniu prowadzenia swojej firmy.


Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi spełnić pewne wymagania określone w przepisach prawa. Przede wszystkim musi udokumentować swoją sytuację finansową i wykazać, że nie jest w stanie spłacić swoich długów w sposób zwykły. Innymi słowy – że jest on niewypłacalny.
W Polsce, ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga złożenia wniosku do sądu, który podejmie decyzję o jej ogłoszeniu. Wniosek może złożyć sam dłużnik lub jego pełnomocnik, a także wierzyciel dłużnika.

Upadłość konsumencka — kto nie może jej ogłosić?

Istnieją przypadki, w których sąd może zdecydować o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz umorzeniu postępowania.
Może do tego dojść między innymi jeśli:

 • Dłużnik jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki;
 • Dłużnik nie jest niewypłacalny – np. gdy zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące;
 • W ciągu ostatnich 10 lat dłużnik już złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona;
 • Jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli, np. przekazał nieruchomość bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika.

Warto też podkreślić, że jeśli w toku postępowania sąd uzna, że przyczyną niewypłacalności były celowe działania dłużnika, może odmówić zatwierdzenia planu spłaty wierzycieli, a co za tym idzie — ogłoszenia upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co powinien zawierać?

Napisanie wniosku o upadłość konsumencką jest procesem wymagającym precyzji i dokładności. Między innymi z tego powodu warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Warto wiedzieć, że przygotowanie poprawnego wniosku zwiększa szansę na to, że sąd go uwzględni i ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie możliwe.

Poniżej przedstawiam ogólny zarys, jakie elementy powinien zawierać taki wniosek:

 • Nagłówek wniosku – powinien zawierać informację o tym, że jest to wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • Dane personalne — należy podać swoje dane personalne, takie jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu;
 • Informacje o długach — należy podać szczegółowe informacje o swoich długach. W szczególności nazwy wierzycieli wysokość zadłużenia, rodzaj długu oraz terminy spłaty;
 • Opis sytuacji finansowej — należy dokładnie opisać swoją sytuację finansową, w tym źródła dochodu, koszty utrzymania, zadłużenie oraz plany spłaty długów.
 • Oświadczenie o braku możliwości spłaty długów — należy zaznaczyć, że nie ma się możliwości spłaty swoich długów w sposób zwykły i wskazać przyczyny tej sytuacji;
 • Oświadczenie o zgłoszeniu upadłości — należy złożyć oświadczenie, że złożony wniosek o upadłość konsumencką jest rzeczywisty i że nie zgłaszało się wcześniej upadłości w ciągu ostatnich 5 lat;
 • Dokumenty — należy dołączyć do wniosku dokumenty, które potwierdzają sytuację finansową, takie jak zaświadczenia o dochodach, faktury czy umowy z wierzycielami;
 • Podpis – wniosek należy podpisać (osobiście lub może to zrobić za nas pełnomocnik) i podać datę złożenia.

Należy podkreślić, że każda sytuacja jest wyjątkowa i indywidualna. Z tego względu niezwykle ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi upadłości konsumenckiej. Warto również skorzystać z pomocy profesjonalisty w celu napisania kompletnego i precyzyjnego wniosku, a tym samy zwiększenia szansy na rozpoczęcie „świeżego startu” – bez długów.

Ogłoszenie bankructwa – i co dalej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik zostaje objęty nadzorem sądu, a jego majątek podlega procesowi upadłościowemu. Sąd wyznacza syndyka, który ma za zadanie zbadać sytuację majątkową dłużnika i zabezpieczyć jego majątek. Zgromadzony majątek jest przez syndyka dzielony pomiędzy wierzycieli dłużnika. W wyniku tego procesu część długów może zostać umorzona, a pozostała część zostaje spłacona zgodnie z ustalonym planem spłaty. Dokładnie, o tym co dzieje się po ogłoszeniu upadłości przez dłużnika pisaliśmy TUTAJ.

Dalsze kroki zależą od sytuacji konkretnej osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką. Istnieją jednak pewne ogólne kroki, jakie dłużnik powinien podjąć po ogłoszeniu bankructwa:

 • Współpraca z syndykiem – dłużnik powinien współpracować z syndykiem, który będzie prowadził proces upadłościowy i udzielał mu niezbędnych informacji;
 • Przestrzeganie zakazu zbywania mienia — po ogłoszeniu upadłości dłużnik nie może sprzedawać ani przenosić swojego majątku bez zgody sądu lub syndyka;
 • Spłacanie zadłużenia — dłużnik powinien starać się spłacić swoje długi w ramach planu spłat ustalonego przez sąd. Zazwyczaj plan spłat zakłada spłatę długów w ciągu kilku lat;
 • Dostosowanie stylu życia — dłużnik powinien dostosować swój styl życia do swoich możliwości finansowych. Może to oznaczać zmniejszenie wydatków i skupienie się na spłacie długów;
 • Planowanie przyszłości — dłużnik powinien zastanowić się nad swoją przyszłością finansową i poszukać sposobów na poprawienie swojej sytuacji. Może to oznaczać podjęcie pracy, zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub szukanie sposobów na zwiększenie swojego dochodu.

Warto pamiętać, że upadłość konsumencka to proces długotrwały i wymagający dużo cierpliwości oraz zaangażowania ze strony dłużnika. Jednak prawidłowo przeprowadzony pozwala na oddłużenie i rozpoczęcie życia bez długów.