Upadłość konsumencka to procedura, która pozwala osobom fizycznym na zakończenie trudnej sytuacji finansowej poprzez umorzenie części lub całości ich zadłużenia.
Procedura upadłości konsumenckiej składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się od złożenia wniosek do sądu, który po jego rozpatrzeniu może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Następnie wyznacza się syndyka, czyli osobę, która odpowiada za prowadzenie postępowania i rozdysponowanie majątku dłużnika. Dłużnik musi również złożyć tzw. plan spłaty, w którym określa, jakie środki pieniężne może przeznaczyć na spłatę swoich długów. O tym, czym jest upadłość konsumencka, jakie niesie za sobą skutki oraz jak ją ogłosić pisaliśmy np. TUTAJ.


Co dokładnie dzieje się z długami upadłego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Wyjaśniam poniżej.

Zła sytuacja finansowa umożliwia skorzystanie z upadłości konsumenckiej

Aby skorzystać z upadłości konsumenckiej, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim należy udowodnić, że nie jest się w stanie regulować bieżących zobowiązań finansowych. Co więcej, że nie jest możliwe zwiększenie dochodów lub zmniejszenie wydatków w sposób umożliwiający spłatę długów w normalnym trybie.

Ogłaszam upadłość konsumencką – co się stanie z moimi długami?

Po ogłoszeniu upadłości, długi konsumenta zostają objęte postępowaniem upadłościowym. Jego celem jest oczywiście zaspokojenie wierzycieli poprzez sprzedaż masy upadłościowej i podział uzyskanych środków.
Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd wyznacza syndyka, który odpowiada za zarządzanie masą upadłościową, a także sporządza listę wierzycieli oraz plan spłaty. W ramach postępowania upadłościowego wierzyciele mają możliwość zgłaszania swoich wierzytelności i ubiegania się o ich spłatę. Dłużnik natomiast ma za zadanie dostarczyć do sądu pełną dokumentację dotyczącą swojej sytuacji finansowej. W tym także listę swoich długów oraz majątku.

Po sporządzeniu listy wierzycieli syndyk przystępuje do sprzedaży masy upadłościowej. Masa upadłości to majątek dłużnika, który jest przeznaczony na spłatę długów. Środki uzyskane z masy upadłościowej są następnie dzielone między wierzycieli zgodnie z ich udziałem w sumie należności.
W przypadku upadłości konsumenckiej, wierzyciele nie mogą domagać się spłaty długu poza masą upadłościową. Gdy po zakończeniu postępowania upadłościowego pozostaje jakaś kwota niespłaconego długu, dłużnik może ubiegać się o umorzenie pozostałych zobowiązań, jeśli spełni określone warunki wynikające z Ustawy o upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka — w jaki sposób dochodzi do spłacenia długów po jej ogłoszeniu?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej majątek dłużnika przechodzi do rąk syndyka. Po dokonaniu wszelkich czynności dochodzi do sporządzenia planu spłaty wierzycieli.
Plan ten zawiera informacje dotyczące całkowitej kwoty zadłużenia, terminów spłaty, wysokości rat oraz źródeł dochodów, z których dłużnik będzie mógł pokryć swoje zobowiązania.
W zależności od sytuacji finansowej dłużnika, w planie spłaty można uwzględnić różne formy spłaty długu. Mogą to być m.in.:

  • Równomierne raty — dłużnik płaci równe raty przez określony czas (zwykle 3-5 lat), które są ustalane w zależności od jego możliwości finansowych i całkowitej kwoty zadłużenia;
  • Rozłożenie zadłużenia na raty długoterminowe — w tym przypadku dłużnik płaci mniejsze raty przez dłuższy czas. Zwykle od 5 do 10 lat;
  • Jednorazowa wpłata — jeśli dłużnik ma oszczędności lub inny majątek, może zdecydować się na jednorazową wpłatę części zadłużenia.


W trakcie postępowania upadłościowego dłużnik ma obowiązek przekazywania syndykowi wszelkich środków finansowych, które otrzymuje. Środki te są przeznaczone na spłatę długu. Należą do nich np. wynagrodzenia, renty, świadczenia z ubezpieczenia.
Po zakończeniu spłaty wierzycieli według ustalonego planu pozostałe nieuregulowane zobowiązania podlegają umorzeniu. Dłużnik wówczas może cieszyć się wejściem w tzw. świeży start finansowy.

Upadłość konsumencka — czy i kiedy długi upadłego można umorzyć?

W postępowaniu upadłościowym, długi konsumenta mogą zostać umorzone pod pewnymi warunkami. Zależy to od sytuacji finansowej dłużnika oraz od decyzji sądu.
Na ogół, długi zostają umorzone po zakończeniu postępowania upadłościowego. Oznacza to, że jeśli wierzyciele otrzymali już „wypłatę” z masy upadłościowej, a pozostałe zobowiązania nie zostały spłacone, dłużnik może ubiegać się o umorzenie pozostałych długów.
W tym celu dłużnik musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, musi wykazać, że nie jest w stanie spłacić pozostałych zobowiązań z uwagi na swoją sytuację finansową. Ponadto musi wykazać, że starał się spłacić swoje długi i zastosował się do ustalonego planu spłaty.
Sąd może zdecydować o umorzeniu części lub całości pozostałych długów. Dojdzie do tego, jeśli uzna, że dłużnik wykonał swoje obowiązki wynikające z postępowania upadłościowego i nie jest w stanie spłacić pozostałych zobowiązań. Jednakże warto pamiętać, że umorzenie długu nie jest gwarantowane i zawsze zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy.

Czy wszystkie długi podlegają umorzeniu?

Należy podkreślić, że nie wszystkie długi można umorzyć po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Nie podlegają umorzeniu m.in.:

  • Długi alimentacyjne;
  • Grzywny;
  • Kary finansowe;
  • Zobowiązania wynikłe popełnionych przestępstw;
  • Zobowiązania wynikłe z umów kredytowych, jeśli dłużnik działał w celach zarobkowych.