W dzisiejszych czasach wiele osób ma trudności ze spłatą swoich zadłużeń. W przypadku długów, które są na tyle poważne, że dłużnikowi grozi wszczęcie postępowania egzekucyjnego, restrukturyzacja może być skutecznym narzędziem pomagającym uniknąć tych nieprzyjemnych konsekwencji. Restrukturyzacja to proces restrukturyzacji zadłużeń, który ma na celu zmniejszenie obciążenia finansowego dłużnika i umożliwienie mu uregulowania swoich zobowiązań. W tym artykule przedstawiamy kluczowe kroki i porady dotyczące skutecznej restrukturyzacji jako narzędzia unikania komornika.

Restrukturyzacja – jak się do niej przygotować, aby była skuteczna?

Pierwszym krokiem, który powinieneś podjąć, jest dokładne zrozumienie swojej sytuacji finansowej. Sporządź listę wszystkich swoich długów, w tym informacje o kwotach zadłużeń, oprocentowaniu, harmonogramie spłat i innych ważnych szczegółach. Dokładne zidentyfikowanie swoich zobowiązań pomoże Ci ocenić skalę problemu i opracować skuteczniejszy plan restrukturyzacji.
Następnym krokiem powinno być skontaktowanie się z wierzycielami. Nie bój się otwarcie porozmawiać z nimi o swojej sytuacji finansowej. Często wierzyciele są skłonni negocjować i ustalić nowe warunki spłaty długu. Możliwość rozłożenia zadłużenia na raty, obniżenia oprocentowania lub nawet umorzenia części długu to rzeczywiste opcje, które mogą pomóc Ci uniknąć komornika.
Ważnym krokiem w restrukturyzacji jest także opracowanie budżetu i planu spłaty długów. Sporządź szczegółowy budżet, uwzględniając swoje miesięczne dochody i wydatki. Zidentyfikuj obszary, w których możesz ograniczyć wydatki i zaoszczędzić dodatkowe środki na spłatę długów. Opracowanie realistycznego planu spłaty pomoże Ci skoncentrować się na uregulowaniu swoich zobowiązań.
Jeśli sama restrukturyzacja wydaje się zbyt skomplikowana lub nie jesteś pewien, jak najlepiej rozwiązać swoje problemy finansowe, warto szukać profesjonalnej pomocy, np. doradcy restrukturyzacyjnego.

Rodzaje postępowań

Ustawa przewiduje możliwość wyboru spośród czterech różnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, które umożliwiają dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami. Są to: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowego, postępowanie układowego oraz postępowanie sanacyjne. Postępowania te różnią się między sobą stopniem formalności, czasem trwania, procedurami dotyczącymi restrukturyzacji majątku dłużnika, sposobem zarządzania przedsiębiorstwem oraz zakresem ochrony przed egzekucją. Więcej o rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych i ich charakterystyce pisaliśmy TUTAJ. Ogólnie rzecz biorąc, im lepsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i jakość relacji dłużnika z wierzycielami, tym korzystniejsze będzie wybranie mniej rygorystycznego postępowania restrukturyzacyjnego.

Dlaczego restrukturyzacja jest dobrym narzędziem do uniknięcia komornika?

Podczas trwania postępowania restrukturyzacyjnego, wierzyciele są pozbawieni możliwości rozpoczęcia i prowadzenia egzekucji. To skłania zadłużonych, którzy są zagrożeni niewypłacalnością, do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji. Głównym celem takiego postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika, poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji długów poprzez zawarcie układu z wierzycielami, dotyczącego spłaty zobowiązań. Wprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego daje dłużnikowi szeroki zakres procedur naprawczych i oddłużeniowych, jednocześnie chroniąc uzasadnione prawa wierzycieli.
Niestety, często dłużnicy opóźniają rozpoczęcie procesu restrukturyzacji aż do momentu, gdy znajdują się w stanie niewypłacalności, co znacznie utrudnia skuteczne przeprowadzenie postępowania. Przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością powinni podjąć działania restrukturyzacyjne natychmiast po wystąpieniu trudności finansowych. Znacznie wpłynęłoby to na zwiększenie efektywności postępowań restrukturyzacyjnych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie komornika

Jeśli chodzi o procedurę zatwierdzania układu, dłużnik otrzymuje pełną ochronę przed egzekucją, która jest przewidziana przez prawo restrukturyzacyjne i jest taka sama jak w przypadku postępowania sanacyjnego. Ochrona ta rozpoczyna się od momentu ogłoszenia ustalonego dnia układowego i trwa do czasu prawomocnego umorzenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia układu lub zakończenia tego postępowania.
Jeśli dłużnik zamierza skorzystać z ochrony przed egzekucją i umownej przewidzianej w ustawie, konieczne jest ogłoszenie ustalonego dnia układowego. Tylko doradca restrukturyzacyjny, który pełni funkcję nadzorcy układu po zawarciu umowy z dłużnikiem oraz sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i wstępnego planu restrukturyzacyjnego, może dokonać tego ogłoszenia. Ochrona ta obowiązuje tylko w przypadku ogłoszenia ustalonego dnia układowego. Należy jednak zauważyć, że istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania zatwierdzającego układ bez ogłoszenia ustalonego dnia układowego i bez ochrony przed egzekucją.
Od dnia ogłoszenia ustalonego dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, ochrona przed egzekucją zostaje aktywowana, co skutkuje zawieszeniem wszelkich toczących się postępowań egzekucyjnych mających na celu zaspokojenie wierzytelności z majątku dłużnika. Jednocześnie od tego dnia niedozwolone staje się wszczęcie nowych postępowań egzekucyjnych oraz wykonanie postanowień o zabezpieczeniu roszczeń lub zarządzeniu zabezpieczenia roszczeń na majątku dłużnika (zgodnie z art. 226e w zw. z art. 312 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgodnie z wypracowanym w literaturze poglądem, niedozwoloność wszczęcia egzekucji i postępowań egzekucyjnych oznacza, że organ egzekucyjny powinien odmówić wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie odpowiedniego wniosku wierzyciela w tym zakresie, a jeżeli postępowanie zostało już wszczęte, powinien je umorzyć zgodnie z art. 824 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Bezsprzecznie wynika z powyższego, że zakaz egzekucji i zabezpieczenia oznacza, że organ egzekucyjny nie może podejmować żadnych czynności związanych z egzekucją lub zabezpieczaniem roszczeń. Jeśli komornik naruszy przepisy wynikające z prawa restrukturyzacyjnego, dłużnik może złożyć skargę na działania komornika (zgodnie z art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), domagając się unieważnienia zajęć i umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Wnioski

Zarządzanie swoimi finansami i unikanie trudności z komornikiem może być niezwykle istotne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji dłużniczej. Restrukturyzacja stanowi skuteczne narzędzie, które może pomóc uniknąć egzekucji komorniczej. Istotne jest jednak, aby podjąć działania restrukturyzacyjne możliwie jak najszybciej. Ważne jest także, aby nie podejmować tak znaczących działań na własną rękę, a skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.