Syndyk, nadzorca sądowy i zarządca to osoby, które pełnią funkcje w procesie restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji przedsiębiorstw. Mimo że ich zadania są często podobne, to istnieją między nimi istotne różnice. Jaką pełnią rolę w postępowaniach upadłościowych i/lub restrukturyzacyjnych? Jakie są ich zadania? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Syndyk, nadzorca sądowy i zarządca – informacje ogólne

Syndyk to osoba wyznaczana przez sąd, która ma za zadanie przeprowadzić postępowanie upadłościowe lub układowe. Jest on odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem dłużnika oraz realizację postanowień upadłości lub układu. W Polsce syndyk może działać zarówno jako likwidator, jak i zarządca masy upadłościowej.
Nadzorca sądowy to osoba, którą sąd wyznacza do pełnienia funkcji kontrolnej w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. Zadaniem nadzorcy sądowego jest przede wszystkim kontrola działań organów zarządzających, a także przeprowadzanie czynności procesowych w postępowaniu. Nadzorca sądowy nie podejmuje decyzji w imieniu przedsiębiorstwa ani nie ma władzy nad jego majątkiem.
Zarządca natomiast to osoba, która jest powołana przez sąd do tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem w określonych sytuacjach. Na przykład, w przypadku braku zarządu lub w celu zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub upadłościowego. Zarządca ma za zadanie prowadzić przedsiębiorstwo i podejmować decyzje w jego imieniu.
Podsumowując, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca pełnią różne funkcje w procesie restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji przedsiębiorstw. Syndyk zarządza majątkiem dłużnika, nadzorca kontroluje działania organów zarządzających, a zarządca tymczasowo zarządza przedsiębiorstwem i podejmuje decyzje w jego imieniu.

Zadania syndyka

Syndyk to osoba wyznaczana przez sąd w postępowaniach upadłościowych i układowych, która ma za zadanie przeprowadzenie postępowania i zarządzanie majątkiem dłużnika. W Polsce syndyk może pełnić funkcję zarówno likwidatora, jak i zarządcy masy upadłościowej. Dokładnie, o tym kim jest syndyk, pisałem TUTAJ.


Do najważniejszych zadań syndyka należą:

 • Zarządzanie majątkiem dłużnika — syndyk ma za zadanie przeprowadzenie inwentaryzacji majątku dłużnika i jego zabezpieczenie, a także zarządzanie nim w czasie trwania postępowania;
 • Realizacja planu postępowania — syndyk jest odpowiedzialny za realizację postanowień postępowania upadłościowego lub układowego. W tym także ustaleń dotyczących rozliczenia z wierzycielami wykonywania zobowiązań czy rozdysponowania masy upadłościowej;
 • Przygotowanie i złożenie sprawozdań — syndyk ma obowiązek przygotowania i złożenia sprawozdań na etapie postępowania. Sprawozdania te dotyczą stanu masy upadłościowej, czynności wykonanych przez syndyka oraz przebiegu postępowania;
 • Ochrona interesów wierzycieli — syndyk musi działać w taki sposób, aby chronić interesy wierzycieli i zapewnić im możliwość uzyskania należnych kwot w ramach postępowania;
 • Kontrola postępowania — ma on za zadanie kontrolować prawidłowość działań przedsiębiorstwa oraz podejmować odpowiednie kroki, jeśli stwierdzi nieprawidłowości;

Podsumowując, syndyk pełni bardzo ważną rolę w procesie postępowania upadłościowego lub układowego. Jego zadania mają na celu przede wszystkim ochronę interesów wierzycieli oraz skuteczne przeprowadzenie postępowania.

Zadania nadzorcy sądowego

Nadzorca sądowy to osoba, która jest wyznaczana przez sąd w celu nadzorowania postępowania restrukturyzacyjnego lub układowego. Oto najważniejsze zadania, jakie spoczywają na nadzorcy sądowym:

 • Nadzór nad postępowaniem — ma on za zadanie kontrolować postępowanie restrukturyzacyjne lub układowe. Powinien także pomagać w realizacji postanowień planu restrukturyzacyjnego lub układowego;
 • Współpraca z wierzycielami — ma za zadanie nawiązywać kontakt z wierzycielami, informować ich o postępach w postępowaniu oraz umożliwiać udział w posiedzeniach związanych z restrukturyzacją lub układem;
 • Przygotowanie sprawozdań — nadzorca sądowy ma obowiązek przygotowania sprawozdań dotyczących postępowania, w tym m.in. sprawozdań o stanie masy upadłościowej lub o realizacji planu restrukturyzacyjnego, lub układowego;
 • Realizacja decyzji sądu — ma on obowiązek działać zgodnie z decyzjami sądu, w tym m.in. decyzjami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności, wyboru zarządcy, czy zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego lub układowego;
 • Kontrola prawidłowości postępowania — nadzorca sądowy ma obowiązek kontrolowania prawidłowości działań podmiotu restrukturyzowanego lub układowego oraz podejmowania odpowiednich kroków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;

Podsumowując, nadzorca sądowy pełni ważną rolę w procesie restrukturyzacji lub układu i jego zadania polegają na nadzorowaniu postępowania oraz dbaniu o interesy wierzycieli.

Zadania zarządcy sądowego

Zarządca zostaje powoływany do prowadzenia postępowania sanacyjnego. Wyznaczany zostaje przez sąd w celu zarządzania majątkiem dłużnika w trakcie postępowania sanacyjnego.
Do podstawowych zadań zarządcy sądowego należą:

 • Analiza sytuacji finansowej dłużnika — zarządca powinien dokładnie zbadać sytuację finansową dłużnika, w tym jego zadłużenie, majątek oraz źródła dochodu;
 • Zarządzanie majątkiem dłużnika — zarządca jest odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem dłużnika w trakcie postępowania sanacyjnego. Zadaniem zarządcy jest m.in. ustalenie wartości majątku dłużnika, ocena kondycji przedsiębiorstwa, a także ustalenie planu działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej;
 • Współpraca z wierzycielami — zarządca powinien nawiązać kontakt z wierzycielami i przekazać im informacje na temat postępowania sanacyjnego oraz propozycje ugody;
 • Przygotowanie planu układowego — powinien on przygotować plan układowy, który będzie uwzględniał m.in. warunki spłaty zobowiązań wierzycieli oraz zmiany w strukturze przedsiębiorstwa;
 • Monitorowanie procesu — zarządca powinien monitorować cały proces postępowania sanacyjnego, aby upewnić się, że zgodnie z przepisami prawa przeprowadzane są wymagane czynności.

Nadzorca układu, nadzorca sądowy i zarządca — podobieństwa i różnice

Nadzorca układu, nadzorca sądowy i zarządca to osoby powoływane przez sąd w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Mają jednak nieco różne role i zadania.


To, co łączy wszystkie trzy podmioty, to niewątpliwie to, że wszystkich z nich powołuje sąd. Dodatkowo łączy ich wspólny cel – poprawa sytuacji dłużnika. Oprócz tego, wszystkich działania nadzoruje sąd, który dba o przestrzeganie prawa i zasad uczciwości wobec wszystkich stron.


Różnią się jednak zakresem kompetencji i roli w poszczególnych postępowaniach. Nadzorca układu odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania układowego, natomiast zarządca zarządza majątkiem dłużnika w trakcie postępowania sanacyjnego. Z kolei nadzorca sądowy ma rolę kontrolną i nadzorczą w postępowaniu układowym lub sanacyjnym. Nadzorca sądowy i zarządca mają bardziej operacyjne zadania. Można by wśród nich wyróżnić: zarządzanie majątkiem dłużnika, nawiązywanie kontaktu z wierzycielami i przygotowanie planu układowego. Nadzorca układu ma natomiast bardziej strategiczne zadania, takie jak przeprowadzenie postępowania układowego i opracowanie propozycji układu.