W prowadzeniu firmy, niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa, mogą wystąpić trudne chwile, gdy finanse wymagają uporządkowania. Sytuacje kryzysowe, zaległości w spłacie długów czy brak płynności finansowej mogą doprowadzić do poważnych problemów. W takiej sytuacji warto rozważyć dwie kluczowe opcje: ugodę z wierzycielami oraz restrukturyzację. Oba te rozwiązania mają na celu pomóc firmie odzyskać stabilność finansową i uniknąć bankructwa. Są jednak zupełnie inne. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej obu opcjom, by pomóc Ci zdecydować, które rozwiązanie jest najlepsze dla Twojej firmy – restrukturyzacja czy ugoda z wierzycielami?

Co to jest ugoda z wierzycielami i restrukturyzacja?

Ugoda z wierzycielami to forma umowy, która ma na celu uregulowanie stosunku prawnego między dłużnikiem a wierzycielem poprzez dokonanie wzajemnych ustępstw. Jest to jeden z rodzajów umów nazwanych, które pozwalają na rozwiązanie problemów związanych z kwestiami majątkowymi, takimi jak dochodzenie należności przez wierzyciela od dłużnika. Celem ugody jest wyeliminowanie niepewności co do roszczeń wynikających z tego stosunku oraz rozwiązanie obecnego lub potencjalnego sporu. Aby umowa została uznana za ugody, zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, muszą dokonać pewnych ustępstw wobec siebie. Ugoda z wierzycielami może stanowić skuteczne narzędzie w sytuacji, gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuje regulacji swoich zobowiązań, umożliwiając tym samym odzyskanie stabilności finansowej i uniknięcie potencjalnego bankructwa.

Restrukturyzacja firmy jest procesem związanym z rozwiązywaniem problemów finansowych i zagrożeniem niewypłacalnością. Niewypłacalność następuje, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań pieniężnych i utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. W przypadku spółek osobowych, o niewypłacalności można mówić, gdy wartość zobowiązań przekracza wartość majątku. Oprócz tego stan ten musi utrzymywać się przez okres co najmniej 24 miesiące.

Procedury restrukturyzacyjne, opisane w Ustawie — Prawo restrukturyzacyjne, są dostępne zarówno dla dłużników zagrożonych niewypłacalnością, jak i już niewypłacalnych. Istnieje jednak ważne rozróżnienie, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie jest uzależnione od formalnej kwalifikacji dłużnika jako zagrożonego lub niewypłacalnego. Sąd nie dokonuje weryfikacji tego podziału i nie kształtuje indywidualnej procedury restrukturyzacyjnej dla konkretnego przedsiębiorcy. Procedura restrukturyzacyjna jest narzędziem, które może być wykorzystane w celu naprawy finansowej przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, czy znajduje się ono na skraju niewypłacalności, czy już jest w stanie niewypłacalności.

Ugoda z wierzycielami — kiedy warto ją rozważyć?

Ugoda z wierzycielem może stanowić korzystne rozwiązanie w wielu przypadkach, szczególnie jeśli możliwe jest osiągnięcie kompromisu między stronami. Zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika, ugoda niesie za sobą liczne korzyści. Przede wszystkim, wierzyciel otrzyma szybszą spłatę swoich należności, co pozwoli na odzyskanie pieniędzy wcześniej niż w przypadku długotrwałych postępowań sądowych, czy windykacyjnych. Dla dłużnika natomiast ugoda może oznaczać anulowanie odsetek lub części długu, co znacznie zmniejszy jego łączny dług do uregulowania.

Oprócz korzyści finansowych ugoda ma również pozytywne skutki dla reputacji obu stron. Dzięki negocjacjom i znalezieniu porozumienia, dobre imię firmy wierzyciela pozostaje nienaruszone, a podejście do rozwiązywania problemów finansowych zostaje pozytywnie ocenione przez klientów. Dla dłużnika, zawarcie ugody może oznaczać uniknięcie wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników. Ma to znaczenie przy ubieganiu się o kredyty czy inne formy wsparcia finansowego w przyszłości.

Jednak należy pamiętać, że ugoda z wierzycielem nie zawsze będzie możliwa lub korzystna. Przed podjęciem takiego kroku, konieczna jest rzetelna analiza sytuacji finansowej oraz możliwości negocjacyjnych. W niektórych przypadkach dłużnik może nie być w stanie spełnić warunków ugody, a wierzyciel może być bardziej uparty w egzekwowaniu swoich roszczeń.

Dlatego, zanim podejmie się jakiekolwiek działania związane z ugodą, warto skonsultować się z doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym lub prawnym, który pomoże ocenić szanse na osiągnięcie porozumienia i dostosować strategię negocjacyjną do konkretnej sytuacji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ugody z wierzycielami, pisaliśmy o niej także TUTAJ.

Restrukturyzacja firmy — kiedy warto ją rozważyć?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw stanowi kluczowy środek zaradczy mający na celu uniknięcie upadłości firm. Istotne jest jednak rozpoczęcie tego procesu w odpowiednim momencie, kiedy firma jest jeszcze w stanie częściowo wypełniać swoje zobowiązania. Plan restrukturyzacyjny nie może być wprowadzany w przypadku całkowitego bankructwa przedsiębiorstwa, które zalega również z wypłatami dla pracowników.

Warto zaznaczyć, że restrukturyzacja zatrudnienia również jest jedną z kluczowych metod zapobiegania upadłości. Niemniej, nie zawsze musi wiązać się z grupowymi zwolnieniami. Odpowiednio dostosowując strategię restrukturyzacji do charakteru przedsiębiorstwa i liczby pracowników, można zastosować inne rozwiązania. Na przykład: oddelegowanie pracowników do wykonywania innych zadań lub przeprowadzenie szkoleń w celu zmiany charakteru poszczególnych stanowisk. Restrukturyzacja nie polega wyłącznie na cięciu budżetu, ale również na mądrych inwestycjach w rozwój firmy. Oczywiście, te inwestycje są ograniczone i uzależnione od zgody wierzycieli. Priorytetem jest spłata istniejących zobowiązań, a nie zaciąganie nowych długów.

Kluczem do sukcesu jest owocna współpraca z innymi podmiotami, która może przyczynić się do spłaty istniejących zobowiązań. Jednakże, przy restrukturyzacji należy być ostrożnym i rozważać każdą decyzję, tak aby nie narażać przedsiębiorstwa na dalsze problemy finansowe. Ostatecznie, restrukturyzacja ma na celu przywrócenie stabilności firmy i umożliwienie jej kontynuacji działalności w bardziej efektywny i rentowny sposób.

Ugoda z wierzycielami a restrukturyzacja — porównanie

Pomimo tego, że ugoda z wierzycielami i restrukturyzacja mają podobny cel – różnią się od siebie w poszczególnych kwestiach. Poniżej przedstawiamy krótkie porównanie tych dwóch możliwości na poprawę sytuacji finansowej Twojego przedsiębiorstwa.

Cel

  • Ugoda z wierzycielami ma na celu osiągnięcie porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami w sprawie uregulowania zadłużenia. Strony dokonują wzajemnych ustępstw w celu wyeliminowania niepewności co do roszczeń i zabezpieczenia interesów obu stron.
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma za zadanie przeciwdziałanie upadłości firm. Jest to kompleksowy proces zmian wewnętrznych, finansowych i organizacyjnych, który ma na celu przywrócenie stabilności i rentowności przedsiębiorstwa.

Przedmiot

  • Ugoda z wierzycielami dotyczy konkretnego zadłużenia lub umowy między dłużnikiem a wierzycielami. Strony mogą negocjować warunki spłaty długu, anulowanie odsetek lub innych ustępstw.
  • Restrukturyzacja obejmuje szeroki zakres działań i może dotyczyć różnych aspektów przedsiębiorstwa, takich jak zatrudnienie, finanse, strategia biznesowa, restrukturyzacja organizacyjna itp.

Procedura

  • Ugoda z wierzycielami może być zawarta poza sądem, a strony dobrowolnie podejmują negocjacje i uzgadniają warunki ugody.
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może odbywać się zarówno na drodze dobrowolnej (np. samodzielne działania zarządu) jak i na drodze sądowej (np. postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe).

Zakres

  • Ugoda z wierzycielami dotyczy konkretnego zadłużenia. Może być stosowana w przypadku niewielkiego problemu finansowego, który można rozwiązać za pomocą negocjacji.
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa obejmuje głębokie zmiany, które wpływają na całą strukturę firmy. Mają one na celu poprawę jej kondycji finansowej i działalności.

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy?

Wybór między ugodą z wierzycielami a restrukturyzacją zależy od indywidualnej sytuacji firmy i jej potrzeb. Warto przede wszystkim przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa. W tym celu zachęcamy do skorzystania z pomocy specjalisty, np. licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Ostateczny wybór między ugodą a restrukturyzacją powinien być dobrze przemyślany i oparty na rzetelnej analizie sytuacji finansowej i strategicznych celów firmy.