W dzisiejszym biznesowym środowisku wiele firm boryka się z trudnościami finansowymi. W takich sytuacjach korzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego i rozważenie procesu upadłości może być niezwykle korzystne. Poniżej przedstawiamy kompleksowy przewodnik po usługach upadłościowych. Omówimy także korzyści, jakie mogą przynieść usługi upadłościowe wykonane przez specjalistę.

Co to są usługi upadłościowe?

Usługi upadłościowe obejmują szeroki zakres działań mających na celu zarządzanie sytuacją finansową przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Doradcy restrukturyzacyjni zajmują się analizą finansową, opracowaniem strategii naprawczych, negocjacją z wierzycielami, a w niektórych przypadkach, gdy to konieczne, także przeprowadzeniem procesu upadłościowego.

Kiedy warto skorzystać z usług upadłościowych?

Upadłość jest terminem używanym przez ustawodawcę w związku z pojęciem niewypłacalności. Niewypłacalność jest sytuacją, w której przedsiębiorca jest zagrożony brakiem możliwości spłaty swoich zobowiązań, co często prowadzi do ogłoszenia upadłości firmy.

Niewypłacalność występuje, gdy majątek dłużnika nie jest wystarczający do pokrycia wszystkich jego zobowiązań finansowych. Przyjmuje się, że taki stan musi utrzymywać się przez co najmniej 3 miesiące. Jeśli chodzi o spółki osobowe, w których żaden ze wspólników nieograniczenie nie odpowiada osobiście, niewypłacalność występuje, gdy wartość zobowiązań finansowych przekracza wartość majątku. Ten stan musi być trwały, co oznacza, że powinien utrzymywać się przez okres co najmniej 24 miesiące.

Kluczowe znaczenie ma ustalenie terminu, w którym wystąpiła niewypłacalność, jeśli chodzi o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Od tego momentu, przedsiębiorca ma 30 dni na zgłoszenie upadłości.
Obowiązek złożenia wniosku o upadłość spoczywa na osobach uprawnionych do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz, czyli członkach zarządu. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiedzialność za złożenie wniosku spoczywa oczywiście na samym przedsiębiorcy.

Proces upadłości — krok po kroku

Proces upadłości jest kompleksowym i strukturalnym postępowaniem, które ma na celu uregulowanie i rozwiązanie problemów finansowych przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy krok po kroku główne etapy tego procesu.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące dłużnika, jego długów, majątku oraz dokumentację potwierdzającą stan niewypłacalności.

Do podstawowych elementów drugiego etapu procedury upadłościowej należą:

 • Zgłaszanie wierzytelności przez osoby uprawnione wobec dłużnika;
 • Opracowanie przez syndyka listy wierzytelności;
 • Ustalenie składu masy upadłości;
 • Likwidacja masy upadłości;
 • Podział funduszy masy pomiędzy wierzycieli;
 • Zakończenie postępowania upadłościowego.

Proces upadłości wymaga starannej analizy, profesjonalizmu i pełnego przestrzegania przepisów prawa. Dlatego zaleca się współpracę z doświadczonym prawnikiem lub doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże w prowadzeniu procesu i zapewni skuteczne zarządzanie upadłością.

Korzyści wynikające z usług upadłościowych

Skorzystanie z profesjonalnych usług upadłościowych może przynieść wiele korzyści dla Twojego biznesu. W czasie trudności finansowych proces upadłościowy zapewnia ochronę przed dalszymi roszczeniami wierzycieli, dając przedsiębiorstwu możliwość skonsolidowania i restrukturyzacji długów.

Ponadto proces upadłościowy umożliwia przedsiębiorstwu opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego, który pozwala na przetrwanie, poprawę płynności finansowej oraz odzyskanie stabilności. Tym samym – uniknięcie upadłości.

Usługi upadłościowe Warszawa — wartość profesjonalnej pomocy doradcy restrukturyzacyjnego

Skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego w procesie upadłościowym to zawsze wartość dodana. Specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego w obszarze upadłości i restrukturyzacji z pewnością sprawią, że będzie on w stanie:

 • Przeprowadzić wnikliwą analizę finansową przedsiębiorstwa, identyfikując główne problemy i wyzwania finansowe;
 • Opracować plan restrukturyzacyjny, który uwzględnia optymalne rozwiązania w celu poprawy płynności finansowej i zrównoważenia działalności przedsiębiorstwa;
 • Negocjować z wierzycielami w celu uzyskania korzystnych warunków spłaty długów lub restrukturyzacji umów;
 • Zapewnić wsparcie w prowadzeniu procesu upadłościowego, zapewniając zgodność z przepisami prawnymi i umożliwiając skuteczne zarządzanie procesem.

Wnioskiem jest to, że usługi upadłościowe, prowadzone przez doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych, mogą stanowić wartościowe narzędzie dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Proces upadłościowy może przynieść korzyści w postaci ochrony przed wierzycielami, możliwości restrukturyzacji oraz odzyskania stabilności. Współpraca z profesjonalnym doradcą restrukturyzacyjnym zwiększa szanse na skuteczną naprawę finansową przedsiębiorstwa i daje szansę na nowy start, bez długów!

Często zadawane pytania o usługi upadłościowe

Upadłość firmy a pracownicy

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika znajdującego się w okresie ochronnym, czyli nie dłużej niż cztery lata przed wiekiem emerytalnym, lub który uzyskał rentę z powodu całkowitej niezdolności do pracy. Zwolnienie może mieć miejsce nawet w przypadku nieobecności pracownika na urlopie lub z innej usprawiedliwionej przyczyny.

Pracodawca nie musi konsultować decyzji o zwolnieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku ogłoszenia upadłości, pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę do maksymalnie jednego miesiąca, zamiast standardowych trzech. Pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia. W sytuacji upadłości firmy pracownikom może przysługiwać również odprawa pieniężna, pod warunkiem że pracodawca zwalnia co najmniej 20 pracowników z przyczyn zależnych od niego.

Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Upadłość firmy a zobowiązania

Z punktu widzenia dłużnika i wierzycieli, ogłoszenie upadłości niesie ze sobą istotne konsekwencje dotyczące ich stosunków zobowiązaniowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, z chwilą ogłoszenia upadłości, zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności jeszcze nie minął, stają się wymagalne. Natomiast zobowiązania majątkowe, które nie są w naturze pieniężne, stają się zobowiązaniami pieniężnymi, które również muszą zostać uregulowane. Wierzyciele mają obowiązek zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości.

Całe postępowanie upadłościowe jest skierowane na spłatę zobowiązań upadłego oraz zaspokojenie w miarę możliwości praw wierzycieli. W trakcie tego procesu, z reguły nie można prowadzić egzekucji przeciwko dłużnikowi. Spłata zobowiązań odbywa się zgodnie z planem spłaty. Na podstawie art. 370f ust. 1 Prawa upadłościowego, po spełnieniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty, sąd wydaje postanowienie stwierdzające wykonanie planu spłaty i umorzenie zobowiązań upadłego, które powstały przed ogłoszeniem upadłości i nie zostały zrealizowane w wyniku wykonania planu spłaty. W związku z tym, te prawa po prostu wygasają, a wierzyciel nie może już ich dochodzić.

Jakie konsekwencje wiążą się z ogłoszeniem upadłości firmy?

Najważniejsze konsekwencje ogłoszenia upadłości to:

 • Utrata przez upadłego dłużnika prawa do zarządzania swoim majątkiem na rzecz syndyka masy upadłości;
 • Przejście praktycznie całego majątku dłużnika do masy upadłości;
 • Konieczność dodania określenia „w upadłości” do nazwy przedsiębiorstwa;
 • Obowiązek dłużnika przekazania syndykowi majątku i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością;
 • Natychmiastowa wymagalność zobowiązań pieniężnych upadłego.

Jak uniknąć ogłoszenia upadłości?

Przedsiębiorcy, którzy stoją w obliczu upadku swojej firmy, szukają różnych sposobów, aby uniknąć upadłości. Jednym z tych sposobów jest podjęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa często stanowi jedyną nadzieję na pozytywne skutki i odbudowę upadającej firmy. Chociaż ochrona przed upadłością jest jednym z głównych korzyści, jakie wynikają z prawidłowo przeprowadzonej restrukturyzacji, nie jest to jedyna korzyść, którą można osiągnąć.

Przejście przez proces upadłości może być wyzwaniem, ale dla wielu przedsiębiorców jest to także szansa na odbudowę i przyszły sukces. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty specjalizującego się w usługach upadłościowych.