W Prawie restrukturyzacyjnym planowanych jest wiele zmian. Planowane zmiany dotyczą między innymi wpływu restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne – wstrzymanie egzekucji komorniczej to jedna z nich. Konieczność wprowadzenia planowanych zmian wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego unormowań unijnych. W dzisiejszym wpisie przybliżę kwestię wstrzymania tytułowej egzekucji komorniczej będącej jedną z planowanych zmian. Dodatkowo przedstawię inne propozycje, które zakłada projekt.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej – Prawo restrukturyzacyjne 2022

Planowane zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym zakładają możliwość wstrzymania egzekucji komorniczej w okresie od otwarcia postępowania z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej do chwili zawarcia układu. Owe wstrzymanie, w myśl projektu miałoby przybierać różnorodną formę, tj.:

 • po pierwsze, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika, które zostały wszczęte przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będą ulegać zawieszeniu z mocy samego prawa na okres czterech miesięcy – licząc od dnia otwarcia restrukturyzacji.
 • po drugie zaś, z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem, mają ulec umorzeniu z mocy prawa.

Wstrzymanie egzekucji komorniczej – dodatkowe zmiany

Planowane zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym, w zakresie wstrzymania egzekucji komorniczej zakładają także, że dłużnik sam będzie mógł zdecydować (na etapie składania wniosku restrukturyzacyjnego), czy bieg tego terminu rozpocznie się od:

 • dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, czy
 • dnia obwieszczenia zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego.

Oprócz tego, w przypadku uznania, że pozostawienie dłużnikowi ochrony skutkowałoby rażącym pokrzywdzeniem wierzyciela, sędzia-komisarz na wniosek wierzyciela będzie mógł uchylić zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub zezwolić na skierowanie egzekucji do majątku dłużnika.

To jednak nie wszystko. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika, nadzorcy sądowego lub zarządcy będzie mógł zawiesić postępowanie egzekucyjne na okres dłuższy niż 4 miesiące. Konieczne będzie jednak uprawdopodobnione, że w postępowaniu zostanie zawarty układ i w wyniku przedłużenia nie dojdzie do pokrzywdzenia wierzycieli. Należy jednak pamiętać, że łączny okres ochronny nie będzie mógł przekroczyć 12 miesięcy.

Inne planowane zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym

Oprócz wstrzymania egzekucji komorniczej w okresie od otwarcia postępowania z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej do chwili zawarcia układu projekt nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego zakłada także:

 • dokonanie podziału procedur restrukturyzacyjnych na restrukturyzację zapobiegawczą oraz sanacyjną,
 • wprowadzenie, jako zasady, postawiania restrukturyzowanemu dłużnikowi pełnego zarządu swoim majątkiem,
 • umożliwienie zatwierdzenia układu wbrew sprzeciwowi części wierzycieli,
 • uprawnienie sądu restrukturyzacyjnego do dokonania zmian w przyjętym układzie,
 • wyłączenie możliwości uznania za bezskuteczne lub nieważne transakcji, które były racjonalne i niezwłocznie konieczne do negocjowania planu restrukturyzacyjnego,
 • objęcie układem, z mocy prawa, wierzytelności zabezpieczonych ograniczonym prawem rzeczowym,
 • rozszerzenie katalogu dokumentów dołączanych do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. o analizy dotyczące wpływu restrukturyzacji na poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie dłużnika,
 • zapewnienie ochrony – w razie późniejszego ogłoszenia upadłości dłużnika – finansowania ujętego w planie restrukturyzacyjnym oraz zatwierdzonego przez radę wierzycieli lub sędziego-komisarza,
 • rozszerzenie możliwości zastosowania dowodu z opinii biegłego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.