Kancelaria obsługuje wierzycieli w poniższym postępowaniu upadłościowym:

 

sygn. akt WA1M/GU/188/2023

Postanowienie

Dnia 20 lipca 2023 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Paweł Kłoczko

Sędziowie:

sędzi Jarosław Zarębski

asesor sądowy AGNIESZKA BIAŁEK

po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2023 r. w Warszawie,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Gankowego Funduszu Gwarancyjnego o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Getin Noble Bank Spółka akcyjna,

postanawia:

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Getin Noble Bank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000304735, nr NIP 1080004850, adres Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, reprezentowany zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego przez administratora Pawła Małolepszego;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506, Chorzów;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506, Chorzów;
  4. stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
  5. stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
  6. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Marcin Mirosław Kubiczek (numer licencji 244);
  7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.
  8. ustanowić na podstawie art. 429 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny kuratorem dla dłużnika Getin Noble Bank Spółka akcyjna w Warszawie;
  9. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2023 roku (data wysłania wniosku) Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Warszawie wniósł o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (dłużnik).

Sąd zarządził odebranie stanowiska co do wniosku przez dłużnika oraz przez podmioty wskazane w art. 427 ustawy prawo upadłościowe (p.u.), w tym co do osoby syndyka

Pismem z dnia 16 czerwca 2023 r. dłużnik Getin Noble Bank S.A. w Warszawie poparł wniosek o ogłoszenie własnej upadłości oraz wskazał, że nie kwestionuje wskazanych podstaw ogłoszenia upadłości, wniosków dowodowych oraz wskazanej osoby syndyka (dok. nr 38 w aktach)

Pismem z dnia 29 czerwca 2023 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny podtrzymał stanowisko zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym co do osoby syndyka oraz wskazał, iż z uwagi na własną wierzytelność wobec banku w kwocie około 7 mld zł będzie on głównym wierzycielem banku.

Pismem z dnia 07 lipca 2023 roku Komisja nadzoru Finansowego poparła wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz wskazaną we wniosku osobę mającą pełnić funkcję syndyka.

Wezwani – na podstawie art. 427 p.u. – członkowie ostatniego zarządu dłużnika, tj. Karol Tomasz Karolkiewicz, Wojciech Tomasik, Mateusz Ziemowit Solak, Marek Tadeusz Kempny, pomimo odbioru wezwań i odpisów wniosku nie zajęli stanowiska w sprawie i nie złożyli dalszych wyjaśnień. W tym miejscu wskazać należy, że Marek Kempny oraz Karol Karolkiewicz złożyli odpowiedzi w postaci tradycyjnej, a więc w formie pisma papierowego, które jednak z uwagi na treść art. 216a p.u,. oraz dokonane pouczenie, nie wywołały skutku prawnego, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu i jako takie zostały pominięte. Pobocznie jedynie należy wskazać, że treść tych pism nie była dla sprawy istotna i nie stanowiła impulsu dla sądu do podjęcia działań z urzędu. Dodatkowo zgodnie z art. 427 ust. 1 i 2 p.u. w zw. z art. 30 ust.4 p.u. w zw. z art. 217 ust. 3 p.u. brak oświadczeń i stanowisk w/w osób nie tamuje niniejszego postępowania.

Sąd ustalił, co następuje:

Spółka Getin Noble Bank S.A. w Warszawie wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735. Siedziba dłużnika mieści się w Warszawie. Przedmiot przeważającej działalności spółki określono jako „pozostałe pośrednictwo pieniężne”. Działalność dłużnika spełniała przesłanki działalności bankowej zgodnie z art. 2 oraz 158 prawa bankowego, art. 426 prawa upadłościowego oraz art. 230 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(wniosek, informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS,).

W dniu 29 września 2022 roku wydana została decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji dłużnika (znak: DPR.720.6.2021.256). W stosunku do banku (dłużnika) zastosowano instrument przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej, w ten sposób, że do instytucji pomostowej Bank BFG Spółka Akcyjna (aktualnie VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie) z dniem 3 października 2022 r. zostały przeniesione składniki i prawa majątkowe szczegółowo wskazane w treści decyzji.

Przeniesione zostało (obecnie na Velo Bank S.A.) „Przedsiębiorstwo Podmiotu w restrukturyzacji” (Getin Noble Bank S.A.), obejmujące ogół praw majątkowych z wyłączeniem: m.in. a) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych dotyczących umów kredytów i pożyczek denominowanych we franku szwajcarskim (CHF) lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF), oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi, administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; b) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych dotyczących umów kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej, oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia; c) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych związanych z umowami, umowami ramowymi lub zleceniami dotyczącymi transakcji zabezpieczających ryzyka zmiany kursu walut (FX Swap) lub ryzyka zmiany kursu walut oraz wahań stóp procentowych (CIRS) dotyczących praw majątkowych zawartych przez Bank d) praw majątkowych wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych, zakwalifikowanych przez Podmiot w restrukturyzacji na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji jako spełniające warunki składników aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe związanych z: I. z umowami kredytów i pożyczek pierwotnie denominowanymi we franku szwajcarskim (CHF) lub pierwotnie indeksowanymi kursem franka szwajcarskiego (CHF) II. umowami kredytów hipotecznych pierwotnie denominowanych w walucie obcej lub pierwotnie indeksowanych kursem waluty obcej oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia.

(wniosek, decyzja z 29 września 2022 r.,)

Na dzień 28 lutego 2023 r. suma aktywów Getin Noble Bank S.A. w Warszawie wynosiła 10 212 758 916,02 zł, natomiast suma zobowiązań 11 503 957 266,45 zł. Na aktywa dłużnika składają się m.in. kredyty i pożyczki udzielone klientom wycenione w zamortyzowanym koszcie, o wartości 9 001 557 209,48 zł.

(wniosek, sprawozdania z dnia 24 kwietnia 2023 r. z sytuacji finansowej Getin Noble Bank S.A. na dzień 28 lutego 2023 r.)

Na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Bank nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszelkie działania Banku nakierowane są na zabezpieczenie majątku, poprzez efektywne zarządzanie i administrowaniem portfelem wierzytelności kredytowych.

(odpowiedź dłużnika na wniosek)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie załączonych do akt postępowania dowodów z dokumentów, a także w oparciu o zawarte w nich twierdzenia uczestników, uznając je za wiarygodne, albowiem są one spójne i brak jest podstaw do kwestionowania ich wartości dowodowej.

 

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 2 prawa bankowego, bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Bezspornym jest, iż wskazany we wniosku dłużnik spełnia w/w przesłanki i jest bankiem w rozumieniu w/w przepisów. Powyższe stanowi więc podstawę do zastosowania art. 426 p.u. oraz art. 158 pr. bank, stanowiących łączną i spójną podstawę do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości bank i spełnienia przez bank przesłanek obligujących do ogłoszenia jego upadłości..

Zgodnie z art. 426 ust. 1 prawa upadłościowego bank jest niewypłacalny również wówczas, gdy według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań. Z kolei zgodnie z art. 158 ust. 1 pr. bank jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamiają o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego, która wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, i ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Według powołanych przepisów bank jest niewypłacalny zawsze wtedy, gdy według bilansu jego aktywa nie wystarczają za zaspokojenie jego zobowiązań. Jest to przesłanka niezależna od art. 11 i n. p.u., a więc bank jest niewypłacalny także wtedy gdy nadal posiada zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zgodzić się co do zasady trzeba ze stanowiskiem przyjętym w doktrynie, iż „nie ma również znaczenia trwałość występowania przewagi zobowiązań nad majątkiem. Bank staje się więc niewypłacalny z chwilą, kiedy suma jego zobowiązań przewyższa łączną wartość jego aktywów bilansowych. Dla potrzeb tego równania nie wyłącza się żadnych z zobowiązań banku – wobec wyraźnego wyłączenia stosowania art. 11 ust 3-7  PrUp. Zasadne jest zatem przyjęcie, że przesłanka z art. 11 ust. 2 PrUp jest znacznie węższa i występuje zawsze później niż przesłanka niewypłacalności z art. 426 ust. 1 PrUp” (tak w :P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2022).

Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt okoliczności niniejszej sprawy, wskazać należy, że na dzień 28 lutego 2023 r. suma aktywów dłużnika wynosiła 10 212 758 916,02 zł, natomiast suma zobowiązań 11 503 957 266,45 zł. Tym samym suma zobowiązań przekraczała aktywa o kwotę 1 291 198 350,43 zł, a w efekcie według treści bilansu, stanowiącego jedyny punkt odniesienia zgodnie z art.426 ust. 1 p.u., aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań.

Co również istotne, na aktywa dłużnika stanowią w około 90% udzielone kredyty, w tym w walucie obcej, m.in. we franku szwajcarskim. Ocena realnej wartości tego rodzaju aktywów, pozostawionych na mocy w/w decyzji o restrukturyzacji w majątku dłużnika, musi prowadzić do wniosku, iż przynajmniej prawdopodobnym jest, że wartość ta może być znacząco niższa. W świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej roszczenia banków z tytułu kredytów udzielanych w walucie obecnej (a więc m.in. znaczącego aktywa dłużnika) skierowane przeciwko konsumentom są oceniane krytycznie i kwestionowana jest podstawa prawna zobowiązań istniejących między stronami takich umów. Okoliczności te jeszcze dobitniej więc przemawiają za oceną aktywów dłużnika, ich wartości i tego, że nie wystarczają one na zaspokojenie jego zobowiązań ujętych w bilansie. W tym miejscu należy też stwierdzić, że nie jest przedmiotem oceny Sądu dokonanie wiążącej oceny w/w umów, zobowiązań i roszczeń, ani też dokonanie precyzyjnych wyliczeń co do wartości wszystkich bardzo licznych roszczeń i praw ujętych jako aktywa dłużnika. Celem istnienia regulacji art. 426 ust. 1 p.u. i art. 158 ust. 1 pr. bank jest właśnie uniknięcie dokonywania – na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości banku – szczegółowej, skrupulatnej oceny i wyceny wszystkich aktywów oraz wyliczenia i obliczenia wszystkich, poszczególnych zobowiązań, co byłoby nad wyraz trudne lub wręcz niemożliwe na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości. Wręcz przeciwnie – ustawodawca zdecydował się w tego rodzaju sprawach na przyjęcie niejako uproszczonej, węższej przesłanki upadłości, odnoszącej się do treści sporządzonego bilansu.

Dodatkowo wskazać należy, że dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej, a wszelkie działania nakierowane są w zasadzie na zabezpieczenie majątku, poprzez efektywne zarządzanie i administrowaniem portfelem wierzytelności kredytowych. W takich okolicznościach, poprawa sytuacji dłużnika nie jest realnie możliwa.

Reasumując, opisane okoliczności prowadzą do stwierdzenia, iż doszło w niniejszej sprawie do spełnienia przesłanki z art. 426 ust. 1 p.u. oraz 158 pr. bank, co obligowało sąd do ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank S.A. o czym orzeczono w pkt 1 postanowienia

Pobocznie należy wskazać, że ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. nie ma bezpośredniego wpływu na działalność VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Rozstrzygnięcia z punktów od 2 do 5 sentencji postanowienia są obligatoryjnymi częściami postanowienia o ogłoszeniu upadłości wynikającymi wprost z art. 51 ust. 1 pkt 4 p.u. , art. 51 ust. 1 pkt 5 p.u. oraz art. 51 ust. 1 pkt 6 p.u.

W pkt 6 sentencji Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Kubiczka, który posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Marcin Kubiczek pełni funkcję syndyka m.in. w postępowaniach upadłościowych Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości, a także Idea Bank S.A. w upadłości. Sądowi (jednemu z członków składu) jest znana z urzędu sprawa postępowania upadłościowego Idea Bank S.A. i w tym zakresie zarówno nie stwierdzono na obecnym etapie postępowania aby istniały okoliczności prowadzące do konfliktu interesów jak i podważające wiarygodność, wiedzę lub kompetencje Marcina Kubiczna. Wskazaną osobę poparł zarówno Bankowy Fundusz Gwarancyjny jak i Komisja Nadzoru Finansowego. W sprawie nie ustalono żadnych okoliczności jak i nie złożono żadnych pism lub dokumentów wskazujących na przeszkody w objęciu funkcji syndyka przez Marcina Kubiczka, który w ocenie Sądu daję rękojmię należytego i efektywnego przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 7. sentencji również stanowi obligatoryjną część postanowienia, o której mowa w art. 51 ust. 2a p.u. Ustalony w sprawie stan faktyczny przemawia za uznaniem, iż główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tu znajduje się siedziba dłużnika, tu dłużnik faktycznie prowadził działalność gospodarczą). W związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust 1 w zw. z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.U. UE. L. 2015 nr 141) Sąd ustalił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 w/w Rozporządzenia, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter postępowania głównego.

Na podstawie art. 429 ust. 4 p.u., wobec wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sąd był związany ustanowić kuratorem dłużnika Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o czym wyrzekł w punkcie 8. postanowienia.

W punkcie 9. sentencji postanowienia, Sąd obciążył w całości dłużnika kosztami postępowania, na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 35 p.u., pozostawiając szczegółowe rozliczenie kosztów referendarzowi sądowemu zgodnie z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 35 p.u.

Podpis:

-SSR Jarosław Zarębski – – SSR Paweł Kłoczko – – ASR Agnieszka Białek –