OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Mateusz Jakóbiak w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest OPONIARZ.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 11 marca 2024 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: OPONIARZ.EU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000780813;
  3. siedziba dłużnika to: Warszawa;
  4. adres dłużnika to: Dzieci Warszawy 27C/54, 02-495 Warszawa;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).