Upadłość osoby fizycznej:

Link do obwieszczenia.

Treść obwieszczenia

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód zs w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Katarzyna Wilkołaska, PESEL 83081503527, sygnatura akt LU1S/GU/219/2022, postanowił:

 

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Katarzyna Wilkołaska, PESEL 83081503527, miejsce zamieszkania: Bystrzyca Nowa, adres Bystrzyca Nowa 57, 23-107 Bystrzyca Nowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Mateusz Jakóbiak Doradca Restrukturyzacyjny, The Warsaw Hub Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Mateusz Jakóbiak Doradca Restrukturyzacyjny, The Warsaw Hub Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa;
  4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Mateusz Jakóbiak (numer licencji 1618);
  5. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
  6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;
  7. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Mateusz Jakóbiak (numer licencji 1618) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3000,00 (trzy tysiące złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 64 1050 1054 1000 0097 4532 0292.

 

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: [Sygnatura po wykonaniu].

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy.