TREŚĆ OBWIESZCZENIA
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i
restrukturyzacyjnych, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2023 r.
wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Przemysław Drzazga ,
PESEL 61031900976, sygnatura akt LU1S/GU/235/2023, postanowił:
ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Przemysław Drzazga , PESEL 61031900976, NIP 5731055515, miejsce zamieszkania:
Strzała, adres Stawowa 39/3, 08-110 Strzała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości
w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać
adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Mateusz Jakóbiak Doradca Restrukturyzacyjny, The Warsaw Hub Rondo
Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa;
wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego,
jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o
ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla
wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do
zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Mateusz Jakóbiak Doradca
Restrukturyzacyjny, The Warsaw Hub Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa;
wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Mateusz Jakóbiak (numer licencji 1618);
wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 ust. 1 Prawa upadłościowego;1
wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015
/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a
postępowanie ma charakter główny;
przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Mateusz Jakóbiak (numer licencji 1618) zaliczkę na pokrycie kosztów
postępowania w kwocie 2500,00 (dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze
środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy syndyka o
numerze: 64 1050 1054 1000 0097 4532 0292.