Upadłość osoby fizycznej: Paweł Kokieć, PESEL: 74061911317, NIP:5371540673

Obwieszczenie:

sygn. akt LU1S/GU/47/2022

Postanowienie

Dnia 14 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego MATEUSZ PÓŁTORAK

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2022 r. w Świdniku,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Paweł Kokieć,

postanawia

  1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Paweł Kokieć, PESEL 74061911317, miejsce zamieszkania: Łosice, adres ul. Zdrowa 5, 08-200 Łosice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Mateusz Jakóbiak Doradca Restrukturyzacyjny, The Warsaw Hub Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Mateusz Jakóbiak Doradca Restrukturyzacyjny, The Warsaw Hub Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa;
  4. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Mateusz Jakóbiak (numer licencji 1618);
  5. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
  6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;
  7. przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Mateusz Jakóbiak (numer licencji 1618) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2500,00 (dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Świdniku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 64 1050 1054 1000 0097 4532 0292.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17 stycznia 2022 roku Paweł Kokieć zainicjował przedmiotowe postępowanie, domagając się ogłoszenia jego upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Uzasadniając zgłoszony wniosek wskazał, że jest osobą niewypłacalną. Nadto opisał również przyczynę popadnięcia w stan niewypłacalności oraz podniósł, że nie jest w stanie spłacać zobowiązań.

Wobec udokumentowanego stanu niewypłacalności Pawła Kokieć wydanie orzeczenia nastąpiło na posiedzeniu niejawnym.

 

Sąd ustalił co następuje:

Dłużnik Paweł Kokieć przy wniosku o ogłoszenie upadłości złożył wykaz obciążających go zobowiązań.

Ze złożonej do akt sprawy dokumentacji wynika, że wnioskodawca posiada wymagalne wierzytelności wobec 1 wierzyciela i nie reguluje swoich zobowiązań.

 

Sąd zważył co następuje:

W oparciu o zaprezentowane powyżej ustalenia poczynione na podstawie zebranego

w sprawie i powołanego materiału dowodowego w postaci dokumentów urzędowych, sąd doszedł do przekonania, iż zaistniały w stosunku do Pawła Kokieć podstawy do ogłoszenia upadłości, co determinowało decyzję jak w sentencji uzasadnianego postanowienia.

Zgodnie z treścią art. 10 ustawy prawo upadłościowe upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 11 ust. 1 i 2 powołanej ustawy stanowią zaś, iż dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Art. 4912 ust. 1 tejże ustawy stanowi zaś, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule przepisy o postępowaniu upadłościowym stosuje się odpowiednio, z tym że przepisów art. 21, art. 25, art. 145, art. 151-155, art. 163, art. 164, art. 168 ust. 1-3 i 5, art. 176 ust. 2, art. 244, art. 245, art. 253-264, art. 307 ust. 1, art. 337-339, art. 343 ust. 1a, art. 346 ust. 2 i art. 347-356 oraz art. 358-366 nie stosuje się. Przepisy art. 13, art. 22a, art. 32 ust. 5, art. 36-40 i art. 43 stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wyłącznie wierzyciel. Przepis art. 361 stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy upadłość została ogłoszona wyłącznie na skutek uwzględnienia wniosku wierzyciela.

Stosownie do art. 4912 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

W ocenie sądu upadłościowego, dłużnik Paweł Kokieć bezsprzecznie jest niewypłacalny w rozumieniu art. 11 w zw. z art. 4912 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe zmienionej ustawą z 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne, bowiem ma wymagalne zobowiązanie względem swojego wierzyciela, którego nie reguluje od 2018 roku, dlatego też zaistniały pozytywne przesłanki ogłoszenia jego upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednocześnie, w związku z uchyleniem na podstawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r., art. 4914 ustawy Prawo upadłościowe nie występują negatywne przesłanki do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie warunkiem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest zaistniały stan jej niewypłacalności, jak również okoliczność nieposiadania statusu przedsiębiorcy. W przedmiotowej sprawie ustalono, że Paweł Kokieć jest osobą niewypłacalną oraz nie prowadzi działalności gospodarczej.

Uzasadniając punkt II postanowienia, wskazać należy że zgodnie z art. 156 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, w przypadku ogłoszenia upadłości powołuje się syndyka. Stosownie do art. 157 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe funkcję syndyka może pełnić osoba która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Wyznaczony syndyk spełnia wyżej opisane warunki ustawowe.

W odniesieniu do pkt. III postanowienia, należy wskazać że stosownie do art. 236 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność.

Treść punktu IV postanowienia, jest obligatoryjnym jego elementem określonym w art. 4915 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo upadłościowe i jest uwzględnione w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości niezależnie od faktu czy posiada nieruchomość, bądź nie. Treść tego rozstrzygnięcia ma umożliwić zaspokojenie wierzycieli rzeczowych upadłego, w sytuacji gdy ich roszczenia nie zostały uwzględnione w księdze wieczystej, a terminowo zostały zgłoszone.

Sąd postanowił określić, iż postępowanie upadłościowe Pawła Kokieć jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zostanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. W ocenie sądu nie wystąpiły przesłanki do przeprowadzenia postępowania upadłościowego w trybie określnym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, bowiem dłużnik nie posiada majątku, liczba wierzycieli nie jest duża, a postępowanie upadłościowe w ocenie sądu nie będzie skomplikowane, bowiem do masy upadłości wejdzie tylko wynagrodzenie dłużnika.

Rozstrzygniecie w przedmiocie przyznania zaliczki na koszty postępowania wynika z art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe, bowiem zgodnie z powołanym przepisem jednocześnie z ogłoszeniem upadłości sąd przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, chyba że majątek upadłego pozwala na bieżące pokrywanie kosztów postępowania. Sąd ustalił, że dłużnik nie posiada majątku łatwo zbywalnego, wobec czego zasadnym było przyznanie zaliczki na pokrycie kosztów postępowania Pawła Kokieć jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd upadłościowy uznał jednocześnie, iż ustalenie jurysdykcji krajowej sądów polskich w niniejszym postępowaniu winno nastąpić stosownie do art. 382 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, która jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Dłużnik posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Wobec powyższego jurysdykcja sądu polskiego jest wyłączona, a postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego

Mając powyższe na uwadze, na mocy powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Sędzia Mateusz Półtorak

 

Link do obwieszczenia.